Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży GEZE POLSKA  Sp.  z o.o. obowiązujące od 1.09.2015 roku

(Ta edycja unieważnia dotychczas obowiązujące OWS GEZE)

 

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów (zwane dalej „OWS”) spółki pod firmą GEZE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-228) przy ulicy Marywilskiej 24, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000131822, zwanej w dalej „GEZE”, stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży zawieranej przez GEZE z Kupującym, chyba że Strony uzgodnią inaczej w formie pisemnej.

2.    GEZE potwierdza i informuje, iż oferta handlowa GEZE skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców, co oznacza, że sprzedaż towarów wskazanych w ofertach handlowych oraz cennikach nie jest realizowana na rzecz konsumentów. OFERTA.

2.1   Oferta GEZE stanowi podstawę do złożenia zamówienia.

2.2    W przypadku braku oferty, podstawę do złożenia zamówienia stanowią aktualne cenniki GEZE.

2.3    Oferty GEZE obowiązują na terenie Polski.

 

3.    ZAMÓWIENIE I POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA

3.1   Do zawarcia umowy sprzedaży każdorazowo niezbędne jest złożenie kompletnego zamówienia przez Kupującego. Kompletne zamówienie musi być sporządzone na papierze firmowym przedsiębiorcy i tym samym zawierać:

3.1.1        pełną nazwę  i adres Zamawiającego wraz z numerem NIP i numerem KRS, lub wskazaniem, iż Zamawiający działa na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG.

3.1.2        imię, nazwisko i funkcję osoby składającej Zamówienie

3.1.3        precyzyjne podanie nazwy zamawianego towaru wraz z numerem identyfikacyjnym GEZE, ilością zamawianego towaru w odpowiednich jednostkach miary dla zamawianego asortymentu oraz sposób odbioru towaru.

3.2   Po przyjęciu Zamówienia do realizacji GEZE dokonuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie zamówienia, zawierające ilości, rodzaj, ceny i orientacyjne terminy realizacji,  dokonywane jest przez Dział Logistyki GEZE drogą mailową, faksową lub w innej formie wynikającej z zawartej z GEZE umowy, na wskazany w zamówieniu adres Kupującego.

3.3   Nie przyjęcie zamówienia do realizacji nie wymaga złożenia przez GEZE dodatkowego oświadczenia. Nie przyjęcie zamówienia nie stanowi naruszenia postanowień innych umów zawartych przez GEZE z Kupującym.

 

4.    CENA I PŁATNOŚCI

4.1   Cena towaru wskazana jest w ofercie handlowej GEZE przekazanej Kupującemu lub w oficjalnym aktualnym cenniku GEZE. Oczywiste pomyłki, błędy drukarskie, maszynowe, rachunkowe nie są dla GEZE wiążące i nie mogą stanowić podstawy do podnoszenia roszczeń przez Klienta z jakiegokolwiek tytułu.

4.2   Łączna wartość złożonych i nierozliczonych przez Kupującego zamówień określa dla Kupującego limit należności, o ile został on przez GEZE ustanowiony.

4.3   GEZE zastrzega, iż może powstrzymać się z realizacją kolejnych zamówień, w tym również potwierdzonych, w przypadku stwierdzenia, że Kupujący nie dokonał płatności w ustalonym terminie za inne zamówienia, do chwili zapłaty wszelkich wymagalnych należności.  

4.4   W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących ryzyka zapłaty przez Kupującego, GEZE zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowej płatności wszelkich zobowiązań niezależnie od ustalonego terminu płatności, łącznie z prawem odstąpienia GEZE od realizacji zawartej umowy/zamówienia.

4.5   O ile z treści zawartej z Kupującym odrębnej umowy lub też złożonej przez GEZE oferty wynika, że ceny urządzeń ustalane są na bazie cennika EURO, należność płatna jest wg kursu średniego NBP złotówki do EURO obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wystawienie faktury.

4.6   Z tytułu opóźnienia w płatnościach Klient zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych zgodnie z notą obciążeniową wystawioną przez GEZE.

 

5.    REALIZACJA UMOWY, WARUNKI DOSTAW.

5.1   Realizacja umowy sprzedaży polega na udostępnieniu towarów do odbioru z magazynu GEZE (EXW) lub dostawie towarów przez GEZE (CIP) i dokonaniu płatności przez Klienta, zgodnie z ustalonymi warunkami.

5.2   Orientacyjny termin dostawy określony przez GEZE w potwierdzeniu zamówienia jest wyłącznie terminem rozsądnie planowanym przez GEZE. Z uwagi na powyższe, zmiana terminu dostawy nie może być interpretowana jako nienależyte wykonanie zawartej umowy. GEZE podejmować będzie starania, aby każdorazowo informować Kupującego o zmianie planowanego terminu dostawy.

5.3   Odbioru towaru z magazynu (EXW) może dokonać tylko upoważniona przez Kupującego osoba, w przypadku przesyłki kurierskiej  towar będzie wysłany na wyraźnie wskazany adres wysyłki w zamówieniu wraz ze wskazaniem osoby upoważnionej do potwierdzenia odbioru towaru w miejscu przeznaczenia. W razie wątpliwości uważa się, że osoba potwierdzająca odbiór towaru w miejscu przeznaczenia jest upoważniona do jego odbioru w imieniu Kupującego.

5.4   Termin dostawy ulega przedłużeniu w przypadku wystąpienia siły wyższej o czas jej trwania.

5.5   Kupujący nie może odstąpić od umowy ani w jakikolwiek inny uchylić się od jej wykonania w przypadku dokonania błędnego jego zdaniem zamówienia.

5.6   GEZE nie przyjmuje zwrotów  zakupionego towaru. W sytuacjach wyjątkowych GEZE dopuszcza możliwość odkupienia towaru za 80% ceny sprzedaży, z zastrzeżeniem, że możliwość ta dotyczy jedynie towaru znajdującego się w ofercie handlowej GEZE w momencie zgłoszenia przez Kupującego prośby o odkupienie towaru, w pełni wartościowego, nieużywanego iw oryginalnym opakowaniu.

6.    RYZYKO PRZYPADKOWEJ UTRATY LUB USZKODZENIA.

Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego z chwilą odbioru towaru. W przypadku zwłoki z odbiorem towaru Kupujący może zostać obciążony przez GEZE kosztami składowania.

7.    ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI.

Wszystkie dostarczone w ramach umowy produkty i towary do czasu uiszczenia całkowitej zapłaty za nie, pozostają własnością GEZE. Prawo własności i związane z nim uprawnienie do żądania wydania odpowiednich produktów, nie wyłącza dochodzenia przez GEZE roszczeń z tytułu poniesionych strat i/lub utraconych korzyści.

8.    GWARANCJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ GEZE.

8.1   Każde sprzedawane urządzenie objęte jest gwarancją udzieloną przez jego producenta. W przypadku gdy  do danego urządzenia jego producent nie dołącza karty gwarancyjnej, okres udzielonej gwarancji wynosi 12 miesięcy i rozpoczyna swój bieg od dnia sprzedaży urządzenia. 

8.2   Odpowiedzialność GEZE na zasadach rękojmi jest wyłączona.

8.3   Podmiotem upoważnionym przez gwaranta do realizacji roszczeń wynikających z udzielonej gwarancji jest GEZE.

8.4   Warunki, a w szczególności okres udzielonej gwarancji oraz zastrzeżenie co do prawa dokonania przez GEZE wyboru sposobu, w jaki zgłoszona w ramach udzielonej gwarancji wada zostanie usunięta, zawarte są w treści karty gwarancyjnej lub w umowie współpracy (oferty).

8.5   W przypadku powstania szkody z tytułu niewykonania i/lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży odpowiedzialność GEZE z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona. Górną granicę odszkodowania z tytułu niewykonania i/lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży stanowi cena sprzedaży danego urządzenia. GEZE nie odpowiada za zapłacone przez Kupującego kary umowne i odszkodowania.

9.    SĄD.

W przypadku powstania sporów wynikających z zawartej umowy sprzedaży, będą one rozstrzygane przez rzeczowo właściwy sąd powszechny.

10.  KLAUZULA WSTRZYMUJĄCA

GEZE nie jest zobowiązane do dostarczenia produktów lub wykonania innych zobowiązań kontraktowych nawet w przypadku dokonania potwierdzenia zamówienia, jeżeli taka dostawa lub wykonanie zobowiązania naruszyłyby właściwe dla Polski, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych lub innych krajów przepisy kontroli obrotu.