Tematy

Mechanizmy podtrzymania położenia otwarcia zapewniają dostępność drzwi przeciwpożarowych

Zamykanie drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych może być dość irytujące dla osób, które muszą przez nie wielokrotnie przechodzić. Ale jeśli są one wyposażone w mechanizm podtrzymania położenia otwarcia, mogą pozostać otwarte, ponieważ mechanizmy podtrzymania położenia otwarcia gwarantują bezpieczeństwo zamknięcia drzwi w przypadku pożaru. Ponieważ są to skomplikowane instalacje, konieczna jest regularna konserwacja.

Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne: konieczne, ale często niewygodne

Pożary mogą wybuchać szybko, często niezauważalnie. Uszczelnienie jest zawsze najskuteczniejszym środkiem zapobiegającym rozprzestrzenianiu się śmiercionośnych gazów spalinowych. Oznacza to, że ognioodporne ściany w budynkach powinny zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia i dymu tak długo, jak to możliwe. Mogą to jednak robić tylko wtedy, gdy w przypadku pożaru zostaną zamknięte samozamykacze przeciwpożarowe (drzwi przeciwpożarowe) w ścianach przeciwpożarowych, tzn. drzwi i bramy. Drzwi przeciwpożarowe muszą być wyposażone w samozamykacze tak, aby samoczynnie się zamykały.

Ale drzwi często trudno jest otworzyć. Często samo otwarcie drzwi wydaje się być trudne i niepraktyczne. Dzieci i osoby z ograniczeniami fizycznymi mogą wymagać zewnętrznej pomocy. Dla tych ludzi, drzwi stanowią barierę. Utrzymywanie otwarcia drzwi przez dłuższy czas lub na stałe jest w normalnych sytuacjach często pożądane. Jednakże mechaniczne otwieranie drzwi za pomocą klina lub haka stanowi rażące zaniedbanie z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej, ponieważ samozamykacz nie będzie w stanie zamknąć drzwi w przypadku pożaru.

Zestaw bezprzewodowy GEZE umożliwia połączenie czujników sufitowych i przycisku zwalniającego z czujnikiem ościeżnicowym bez użycia kabli we wszystkich mechanizmach podtrzymania położenia otwarcia GEZE. Łatwo go doposażyć. Ponieważ nie ma oddzielnej linii. Ułatwia to planowanie, szczególnie w budynkach objętych ochroną zabytków. © GEZE GmbH

Mechanizmy podtrzymania położenia otwarcia zamiast klinów

Zatwierdzone elektryczne mechanizmy podtrzymania położenia otwarcia są bardziej korzystne i odpowiednie w zakresie technologii ochrony przeciwpożarowej niż kliny. Wyłączają one w kontrolowany sposób funkcję samoczynnego zamykania drzwi przeciwpożarowych. Oznacza to, że utrzymują one drzwi przeciwpożarowe otwarte, ale automatycznie zwalniają je w przypadku pożaru, aby swoje zadanie mogły wykonać samozamykacze.

Mechanizmy podtrzymania położenia otwarcia są złożonymi systemami technicznymi. Składają się one z co najmniej jednej czujki pożarowej, jednego zasilacza, jednego urządzenia podtrzymującego otwarcie i jednego urządzenia wyzwalającego. Urządzenia podtrzymujące otwarcie to często układy elektromagnetyczne, takie jak chwytak magnetyczny do drzwi, zawory magnetyczne i złącza magnetyczne. Chwytaki magnetyczne do drzwi wymagają zamontowania na ścianie przeciwpłyty chwytaka magnetycznego. Pozostałe systemy są już zintegrowane z samozamykaczem lub szyną ślizgową.

Wszystkie typy urządzeń podtrzymujących otwarcie mają jedną wspólną cechę: są uruchamiane przez czujkę pożarową w przypadku alarmu lub przez urządzenie wyzwalające w przypadku awarii zasilania. Zwalniają drzwi, a następnie zamykają je samozamykacze. W przypadku drzwi dwuskrzydłowych, zintegrowany mechanizm kolejności zamykania zapewnia prawidłowe zamknięcie skrzydeł. Oznacza to, że cel ochronny drzwi przeciwpożarowych został osiągnięty: zapobiegają one rozprzestrzenianiu się ognia i dymu pożarowego.

Drzwi można w każdej chwili zwolnić ręcznie

W przypadku konieczności zamknięcia otwartych drzwi, w każdej chwili możliwa jest ingerencja, a funkcja podtrzymania otwarcia może zostać ręcznie uruchomiona. Wynika to z faktu, że zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji wydane przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) przewiduje opcję wyzwalania ręcznego. Wykonać tę funkcję może ręczny przycisk zwalniający, który wyłącza prąd trzymania. Musi on być czerwony i zawierać napis „zamknij drzwi” . Musi on również znajdować się w pobliżu i nie może być zasłonięty drzwiami, które blokują dostęp. Jeśli urządzenie przytrzymujące otwarcie może zostać wyzwolone przez lekkie naciśnięcie na skrzydło drzwi, nie jest potrzebny żaden ręczny przełącznik zwalniający.

Ponadto napędy drzwi rozwieranych i samozamykacze z funkcją ruchu swobodnego, które umożliwiają prawie bez oporu przejście przez drzwi przeciwpożarowe, muszą być brane pod uwagę jako część (urządzenie podtrzymujące otwarcie) mechanizmu podtrzymania położenia otwarcia i mogą być już dołączone jako elementy systemu podtrzymania otwarcia, takie jak np. zasilacz, urządzenie wyzwalające i czujka pożarowa.

Homologacja typu mechanizmów podtrzymania położenia otwarcia

Mechanizm podtrzymania położenia otwarcia wymaga ogólnej homologacji typu (aBG) jako dowodu przydatności do użytku w Niemczech. W tym celu musi on zostać poddany kontroli przydatności zgodnie z wymogami Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt). Ten rodzaj upoważnienia jest zazwyczaj ważny przez pięć lat i może zostać przedłużony na wniosek.

Po wygaśnięciu ogólnej homologacji typu dla mechanizmu podtrzymania położenia otwarcia, instalacja nie jest już dopuszczona do montażu w budynku. Istniejące instalacje można jednak dalej użytkować, jeżeli spełniają one pierwotne wymagania oraz są regularnie kontrolowane i konserwowane. Zarządcy budynków powinni zatem zachować protokół odbioru od firmy, która zamontowała instalację oraz dowód użyteczności.

Ogólnie rzecz biorąc, kontrolowane i zatwierdzane są tylko kompletne mechanizmy podtrzymania położenia otwarcia ze wszystkimi odpowiednimi częściami. Wymiana pojedynczego podzespołu na urządzenie, które nie jest już wymienione w dopuszczeniu do eksploatacji, powoduje utratę zezwolenia na eksploatację całego systemu. Po uzyskaniu ważnego dopuszczenia konieczny jest nowy proces odbioru.

Mechanizmy podtrzymania położenia otwarcia GEZE – kompaktowe i bezpieczne

Drzwi przeciwpożarowe z napędami drzwiowymi muszą być zawsze połączone z mechanizmem podtrzymania położenia otwarcia.

Drzwi przeciwpożarowe z napędami drzwiowymi muszą być zawsze połączone z mechanizmem podtrzymania położenia otwarcia. © N. Grünwald / GEZE GmbH

GEZE oferuje szeroką gamę mechanizmów podtrzymania położenia otwarcia, które zostały zaprojektowane specjalnie dla systemów przeciwpożarowych. Wszystkie one są kontrolowane i certyfikowane zgodnie z odpowiednimi normami i podlegają ogólnej homologacji typu przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt).

Kompaktowe mechanizmy podtrzymania położenia otwarcia GEZE składają się z jednego samozamykacza górnego i jednej szyny ślizgowej. Zasilacze, centrale z wyłącznikiem dymowym i elektromechaniczne mechanizmy podtrzymania położenia otwarcia są zintegrowane z szynami ślizgowymi – nie ma więc żadnych nieporęcznych elementów na drzwiach ani na ścianach. W przypadku wariantów systemu dla dwuskrzydłowych drzwi przeciwpożarowych funkcja elektryczna dla obu skrzydeł drzwiowych oraz mechaniczna regulacja kolejności zamykania są zintegrowane w ciągłej szynie prowadzącej.

Wielokrotnie nagradzaną cechą szczególną jest zdalne rozszerzenie systemu FA GC 170, które eliminuje konieczność czasochłonnego okablowania poszczególnych elementów mechanizmu podtrzymywania położenia otwarcia. Zaleta ta jest szczególnie przydatna w przypadku modernizacji istniejących budynków, w szczególności budynków zabytkowych.

Przejdź do źródła: Modernizacja ochrony przeciwpożarowej w budynkach zabytkowych

Prosta instalacja i uruchomienie poprzez technologię ECwire

Mechanizmy podtrzymania położenia otwarcia GEZE są dostępne w wersji z dwużyłową technologią ECwire, umożliwiającą proste okablowanie, np. dodatkowych czujek dymu. System ten pozwala na wygodną instalację, podłączenie do sieci i uruchomienie dodatkowych czujek sufitowych.

Urządzenie podtrzymujące otwarcie GEZE

W ofercie GEZE znajdują się również: szereg urządzeń podtrzymujących otwarcie do górnych i zintegrowanych samozamykaczy drzwiowych, samozamykaczy podłogowych i napędów do automatycznych drzwi rozwieranych. Można je indywidualnie zintegrować z projektem budynku zgodnie z życzeniem klienta. Urządzenie podtrzymujące otwarcie jest częścią mechanizmu podtrzymania położenia otwarcia, który tworzy wraz z centralą z wyłącznikiem dymowym (w tym mechanizmem wyzwalającym, czujką pożarową i zasilaczem).

Przejdź do mechanizmów i urządzeń podtrzymania położenia otwarcia firmy GEZE

Liczne normy i wytyczne

GEZE oferuje kompleksowe wsparcie doradcze w oparciu o swoją specjalistyczną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie planowania ochrony przeciwpożarowej.

Monterzy GEZE są przeszkoleni w zakresie spełniania wszystkich norm i wytycznych, tak by zainstalowany mechanizm podtrzymania położenia otwarcia spełniał wymagania.

Odbiór i konserwacja: wykonywane wyłącznie przez ekspertów

Należy mieć świadomość typowych błędów podczas instalacji mechanizmów podtrzymania położenia otwarcia.

 • wybrany mechanizm podtrzymania położenia otwarcia nie pasuje do kąta otwarcia (samozamykacz styka się z drzwiami)
 • drzwi są zbyt szerokie
 • nieprawidłowe ułożenie kabli lub ich brak
 • brak możliwości odprowadzania dymu
 • zanieczyszczenie sprzętu w fazie budowy
 • nie zdjęto zaślepki ochronnej
 • praca po uruchomieniu bez zabezpieczenia, zanieczyszczenie czujnika dymu 
 • wloty powietrza zostały uszczelnione po odbiorze wstępnym w związku z pracami, a osłony ochronne nie zostały zdjęte po zakończeniu prac
 • odległość od czujnika ościeżnicowego do sufitu jest zbyt mała (wymagane jest minimum 20 mm nad wyłącznikiem dymowym)

Odbiór i konserwacja mechanizmów podtrzymania położenia otwarcia mogą być wykonywane wyłącznie przez eksperta lub upoważnionego przedstawiciela producenta. Ci pracownicy muszą udowodnić swoją fachową wiedzę.

Przeglądy i konserwacje mogą być również wykonywane przez serwisantów GEZE.

Mechanizmy podtrzymania położenia otwarcia muszą być sprawdzane co miesiąc, a raz w roku muszą przejść kontrolę i konserwację. Comiesięczna kontrola jest konieczna w celu ustalenia, czy drzwi zamykają się prawidłowo.

Aby bezpiecznie obsługiwać mechanizmy podtrzymania położenia otwarcia, należy zapewnić następujące elementy:

 • prawidłową instalację zgodnie z wymogami homologacji typu lub specyfikacjami producenta
 • spełnienie wymagań dotyczących konserwacji
 • przestrzeganie terminów wymiany komponentów
 • odpowiednią dokumentację konserwacji
 • spełnienie minimalnego poziomu kwalifikacji personelu obsługi technicznej

Serwisanci GEZE Service GmbH są oczywiście dostępni w celach kontroli i konserwacji.