Tematy

Systemy zabezpieczeń okien – dyskretni i niezawodni „ochroniarze”

Czy wiesz, że ryzyko wypadku w domu jest większe niż w ruchu drogowym? Tak mówią najnowsze dane z biur statystycznych. W domu zagrożenia są wszędzie. Problemem mogą być nawet okna. Ale problem ten można rozwiązać dzięki niezawodnej ochronie.

Strefy zagrożenia wokół okna

1. Obszar zagrożenia między boczną krawędzią zamykającą a przeciwległą krawędzią zamykającą/ścianą, 2. Zagrożenie kolizją, 3. Zagrożenie kolizją, 4. Zagrożenie zgnieceniem, 5. Zagrożenie zgnieceniem, 6. Obszar zagrożenia między główną krawędzią zamykającą a przeciwległą krawędzią zamykającą

Strefy zagrożenia z oknami automatycznymi © GEZE GmbH

Okna są popularnymi punktami wejścia dla włamywaczy. Termin „zabezpieczenie okna” jest zatem rozumiany jako mechaniczne zabezpieczenie przed kradzieżą. Ma ono na celu utrudnienie lub uniemożliwienie włamania z zewnątrz. Ale ludzie często zapominają: okna stwarzają też inne zagrożenia. Mogą one na przykład otworzyć się przy silnym wietrze lub opadać podczas czyszczenia, powodując tym samym obrażenia. A co się stanie, jeśli ktoś wychyli się przez okno, a ono automatycznie zacznie się zamykać? A jeśli dziecko położy palec na krawędzi zamykającej? „Systemy zabezpieczeń okien” zostały zaprojektowane w celu ochrony przed takimi poważnymi obrażeniami.

Potencjalne zagrożenia ze strony okien automatycznych

 • Automatyczne otwieranie lub zamykanie może zakleszczyć/zgnieść kończyny lub spowodować uderzenie
 • Awaria elementu, np. opadające/spadające skrzydło okienne

Środki ochronne dla okien

Okna z napędem mechanicznym wymagają specjalnych środków ochronnych.

Okna z napędem mechanicznym wymagają specjalnych środków ochronnych.

Często zaleca się stosowanie elementów zabezpieczających w oknach automatycznych z systemem napędowym. Muszą one rozpoznawać sytuacje, w których na drodze otwierania lub zamykania znajduje się jakaś osoba lub przedmiot, a następnie zatrzymać ruch. W przypadku awarii należy zapobiec otwarciu lub opadnięciu okna. Osiąga się to dzięki mechanicznym zabezpieczeniom – w przypadku okien otwieranych do wewnątrz można to zrobić za pomocą nożyc zabezpieczających do mycia lub zwykłych nożyc zabezpieczających.

Ustawa o bezpieczeństwie produktów (Product Safety Act), wytyczne i normy

Zabezpieczenie okien dotyczy zarówno okien obsługiwanych ręcznie, jak i elektrycznie.

Zabezpieczenie okien dotyczy zarówno okien obsługiwanych ręcznie, jak i elektrycznie.

Elektrycznie sterowane lub zautomatyzowane okna są maszynami zdefiniowanymi w Europejskiej Dyrektywie Maszynowej MRL 2006/42/EC. W Unii Europejskiej obejmuje ona znormalizowany poziom ochrony maszyn w celu zapobiegania wypadkom. Celem jest „zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi, w szczególności pracowników i użytkowników, a także, w razie potrzeby, zwierząt domowych i przedmiotów, w szczególności w odniesieniu do obsługi maszyn”. Dyrektywę maszynową wdraża się w Niemczech poprzez Ustawę o bezpieczeństwie produktów (ProdSG) oraz Rozporządzenie maszynowe (9. ProdSV), które jest na niej oparte.

Normy produktowe dla okien

Dodatkowe zabezpieczenia chroniące użytkowników okien i drzwi przed zagrożeniami wynikającymi z nieprawidłowej obsługi, użytkowania lub awarii systemu są objęte normą EN 14351-1 dotyczącą okien. Nożyce zabezpieczające do mycia okien lub zwykłe nożyce zabezpieczające, ustalacze lub ograniczniki otwarcia to elementy mechaniczne, które pozwalają zapobiegać wypadkom i niebezpieczeństwom.

Okna z napędem mechanicznym wchodzą również w zakres normy produktowej EN 14351-1. Norma EN 60335-2-103 odnosi się do bezpieczeństwa użytkowania napędów elektrycznych.

Ocena ryzyka i ustalanie klasy ochrony

Podczas projektowania budynku należy przeprowadzić ocenę ryzyka, aby określić potencjał ryzyka okna z napędem silnikowym oraz wdrożyć odpowiednie środki zabezpieczające w reakcjach. Monter okna przeprowadza ocenę zgodnie z dyrektywą maszynową i na podstawie poniższych warunków:

 • Sytuacja montażowa
  Okna, w których dolna krawędź skrzydła znajduje się na wysokości co najmniej 2,5 m nad podłogą lub które posiadają ościeże, nie wymagają dalszej ochrony. Okna swobodnie dostępne, w których dolna krawędź skrzydła ma prześwit mniejszy niż 2,5 m od podłogi, są bardziej zagrożone i należy przeprowadzić analizę ryzyka.
 • Rodzaj przeznaczenia pomieszczenia
  Biura, pomieszczenia mieszkalne, przedszkola, szkoły lub szpitale są oceniane w inny sposób. W końcu dzieci wymagające ochrony są znacznie mniej świadome zagrożeń niż grupa użytkowników w pełni znająca dane urządzenie.
 • Sterowanie/obsługa
  Zautomatyzowane i centralnie sterowane okno, np. poprzez sterowniki wiatrowo-deszczowe lub system zarządzania budynkiem, uważa się za bardziej niebezpieczne w porównaniu z oknem obsługiwanym ręcznie z przełącznikiem kluczykowym i kontaktem wzrokowym z oknem.

W wyniku oceny instalatora uzyskuje się wymaganą klasę ochrony i odpowiednie środki do wdrożenia:

Systemy zabezpieczeń okien GEZE

GEZE używa terminu „system zabezpieczeń okien” w odniesieniu do rozwiązań specjalnych, które wspierają bezpieczeństwo użytkowników i chronią ludzi przed zagrożeniami płynącymi z okien automatycznych.

W przypadku okien sterowanych automatycznie pomocne są np. rozwiązania czujników GEZE. Komponenty te niezawodnie chronią przed zagrożeniami ze strony krawędzi zamykających i ścinających. Przy stosowaniu napędów do obsługi okien uchylnych (otwieranie/zamykanie) istnieje potencjalne ryzyko opadnięcia skrzydła. Dlatego też GEZE nakazuje stosowanie „nożyc zabezpieczających GEZE” – oddzielnych, czyli niepodłączonych do napędu. Nożyce zabezpieczające GEZE zapewniają stałe, niezależne od napędu połączenie pomiędzy ościeżnicą i skrzydłem. Tylko w przypadku zastosowania nożyc zabezpieczających GEZE (typ 35 lub typ 60) elektryczne okno uchylne jest zabezpieczone przed opadnięciem. W przypadku braku nożyc zabezpieczających nie wolno uruchamiać okna uchylnego.

Opadające skrzydła mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia i kończyn osób znajdujących się w pobliżu. Dlatego przy stosowaniu napędów GEZE do okien uchylnych obowiązkowe jest stosowanie nożyc zabezpieczających GEZE. Zabezpieczają one okno w przypadku awarii elementu, np. pęknięcia łańcucha napędu lub dodatkowo pęknięcia zawiasu okna.

Przejdź do systemów zabezpieczających okien GEZE

Zabezpieczenie okien GEZE za pomocą nożyc zabezpieczających

Nożyce zabezpieczające zapobiegają niekontrolowanemu opadaniu dużych i ciężkich skrzydeł okiennych w pozycji uchylnej w przypadku nieoczekiwanej awarii. Nożyce zabezpieczające uruchamiają się w celu przejęcia obciążenia tylko w przypadku awarii napędu.

Systemy zabezpieczające GEZE do okien automatycznych

Asortyment GEZE obejmuje bezdotykowe zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem dla różnych typów okien, zarówno otwieranych do wewnątrz, jak i na zewnątrz. W zależności od rodzaju okna i pozycji montażowej, dane okno można zabezpieczyć odpowiednim czujnikiem – za pomocą aktywnej kurtyny podczerwieni lub skanera laserowego. Za pomocą różnych czujników można zabezpieczyć pojedyncze krawędzie zamykające lub całe sekcje fasady.

Poniżej przedstawiono przykładowe warianty zabezpieczenia z aktywną kurtyną podczerwieni GEZE GC 339 i skanerem laserowym GEZE LZR_I100.