Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży GEZE POLSKA Sp. z o.o. obowiązujące od 27.03.2020 roku (Ta edycja unieważnia dotychczas obowiązujące OWS GEZE)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów (zwane dalej „OWS”) spółki pod firmą GEZE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-228) przy ulicy Marywilskiej 24, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wWarszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000131822, NIP 118-129-52-92, REGON 012855399 zwanej w dalej „GEZE”, stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży zawieranej przez GEZE z Kupującym, chyba że Strony uzgodnią inaczej w formie pisemnej.

2. OFERTA

2.1 GEZE potwierdza i informuje, iż oferta handlowa GEZE skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców, co oznacza, że sprzedaż towarów wskazanych w ofertach handlowych oraz cennikach nie jest realizowana na rzecz konsumentów.
2.2 Oferta GEZE stanowi podstawę do złożenia zamówienia.
2.3 W przypadku braku oferty, podstawę do złożenia zamówienia stanowią aktualne cenniki GEZE.
2.4 Oferty GEZE obowiązują na terenie Polski.
2.5 Oferta GEZE nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 
kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz 1740,2330).

3. ZAMÓWIENIE I POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA

3.1 Do zawarcia umowy sprzedaży każdorazowo niezbędne jest złożenie kompletnego zamówienia przez Kupującego. Kompletne zamówienie musi być sporządzone na papierze firmowym przedsiębiorcy i tym samym zawierać:
3.1.1 pełną nazwę i adres Zamawiającego wraz z numerem NIP i numerem KRS, lub wskazaniem, iż Zamawiający działa na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG.
3.1.2 imię, nazwisko i funkcję osoby składającej Zamówienie
3.1.3 precyzyjne podanie nazwy zamawianego towaru wraz z numerem identyfikacyjnym GEZE, ilością zamawianego towaru w odpowiednich jednostkach miary dla zamawianegoasortymentu oraz sposób odbioru towaru.
3.2 Po przyjęciu Zamówienia do realizacji GEZE dokonuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie zamówienia,zawierające ilości, rodzaj, ceny i orientacyjne terminy realizacji, dokonywane jest przez Dział Logistyki GEZE drogą mailową, faksową lub w innej formie wynikającej z zawartej z GEZE umowy, na wskazany w zamówieniu adres Kupującego.
3.3 Nie przyjęcie zamówienia do realizacji nie wymaga złożenia przez GEZE dodatkowego oświadczenia. Nie przyjęcie zamówienia nie stanowi naruszenia postanowień innych umów zawartych przez GEZE z Kupującym.

4. CENA I PŁATNOŚCI

4.1 Cena towaru wskazana jest w ofercie handlowej GEZE przekazanej Kupującemu lub w oficjalnym aktualnym cenniku GEZE. Oczywiste pomyłki, błędy drukarskie, maszynowe, rachunkowe nie są dla GEZE wiążące i nie mogą stanowić podstawy dopodnoszenia roszczeń przez Klienta z jakiegokolwiek tytułu.
4.2 Łączna wartość złożonych i nierozliczonych przez Kupującego zamówień określa dla Kupującego limit należności, o ile został on przez GEZE ustanowiony.
4.3 GEZE zastrzega, iż może powstrzymać się z realizacją kolejnych zamówień, w tym również potwierdzonych, w przypadku stwierdzenia, że Kupujący nie dokonał płatności w ustalonym terminie za inne zamówienia, do chwili zapłaty wszelkich wymagalnych należności.
4.4 W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących ryzyka zapłaty przez Kupującego, GEZE zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowej płatności wszelkich zobowiązań niezależnie od ustalonego terminu płatności, łącznie z prawem odstąpienia GEZE od realizacji zawartej umowy/zamówienia.
4.5 Jeżeli w ofercie lub cenniku cena urządzeń podana jest w EURO, zapłata ceny następuje w złotówkach, wg kursu średniego NBP złotówki do EURO obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wystawienia faktury.
4.6 Z tytułu opóźnienia w płatnościach Klient zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych zgodnie z notą obciążeniową wystawioną przez GEZE.

5. REALIZACJA UMOWY, WARUNKIDOSTAW.

5.1 Realizacja umowy sprzedaży polega na udostępnieniu towarów do odbioru z magazynu GEZE (EXW) lub dostawie towarów przez GEZE (CIP) i dokonaniu płatności przez Klienta, zgodnie z ustalonymi warunkami.
5.2 Orientacyjny termin dostawy określony przez GEZE w potwierdzeniu zamówienia jest wyłącznie terminem rozsądnie planowanym przez GEZE. Z uwagi na powyższe, zmiana terminu dostawy nie może być interpretowana jako nienależyte wykonanie zawartej umowy. GEZE podejmować będzie starania, aby każdorazowo informować Kupującego o zmianie planowanego terminu dostawy.
5.3 Odbioru towaru z magazynu (EXW) może dokonać tylko upoważniona przez Kupującego osoba, w przypadku przesyłki kurierskiej towar będzie wysłany na wyraźnie wskazany adres wysyłki w zamówieniu wraz ze wskazaniem osoby upoważnionej do potwierdzenia odbioru towaru w miejscu przeznaczenia. W razie wątpliwości uważa się, że osoba potwierdzająca odbiór towaru w miejscu przeznaczenia jest upoważniona do jego odbioru w imieniu Kupującego.
5.4 Termin dostawy ulega przedłużeniu w przypadku wystąpienia siły wyższej o czas jej trwania.
5.5 Kupujący nie może odstąpić od umowy ani w jakikolwiek inny uchylić się od jej wykonania w przypadku dokonania błędnego jego zdaniem zamówienia.
5.6 GEZE nie przyjmuje zwrotów zakupionego towaru. W sytuacjach wyjątkowych GEZE dopuszcza możliwość odkupienia towaru za 80% ceny sprzedaży, z zastrzeżeniem, że możliwość ta dotyczy jedynie towaru znajdującego się w ofercie handlowej GEZE w 
momencie zgłoszenia przez Kupującego prośby o odkupienie towaru, w pełni wartościowego, nieużywanego iw oryginalnym opakowaniu.

6. RYZYKO PRZYPADKOWEJ UTRATY LUB USZKODZENIA.

Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego z chwilą odbioru towaru. W przypadku zwłoki z odbiorem towaru Kupujący może zostać obciążony przez GEZE kosztami składowania.

7. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

Wszystkie dostarczone w ramach umowy produkty i towary do czasu uiszczenia całkowitej zapłaty za nie, pozostają własnością GEZE. Prawo własności i związane z nim uprawnienie do żądania wydania odpowiednich produktów, nie wyłącza dochodzenia przez GEZE roszczeń z tytułu poniesionych strat i/lub utraconych korzyści.

8. GWARANCJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ GEZE

8.1 Każde sprzedawane urządzenie objęte jest gwarancją udzieloną przez jego producenta. W przypadku gdy do danego urządzenia jego producent nie dołącza karty gwarancyjnej, okres udzielonej gwarancji wynosi 12 miesięcy i rozpoczyna swój bieg od dnia sprzedaży urządzenia.
8.2 Odpowiedzialność GEZE na zasadach rękojmi jest wyłączona.
8.3 Podmiotem upoważnionym przez gwaranta do realizacji roszczeń wynikających z udzielonej gwarancji jest GEZE.
8.4 Warunki, a w szczególności okres udzielonej gwarancji oraz zastrzeżenie co do prawa dokonania przez GEZE wyboru sposobu, w jaki zgłoszona w ramach udzielonej gwarancji wada zostanie usunięta, zawarte są w treści karty gwarancyjnej lub w umowie współpracy (oferty).
8.5 W przypadku powstania szkody z tytułu niewykonania i/lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży odpowiedzialność GEZE z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona. Górną granicę odszkodowania z tytułu niewykonania i/lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży stanowi cena sprzedaży danego urządzenia. GEZE nie odpowiada za zapłacone przez Kupującego kary umowne i odszkodowania.

9. SĄD

W przypadku powstania sporów wynikających z zawartej umowy sprzedaży, będą one rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby GEZE.

10. KLAUZULA WSTRZYMUJĄCA

GEZE nie jest zobowiązane do dostarczenia produktów lub wykonania innych zobowiązań kontraktowych nawet w przypadku dokonania potwierdzenia zamówienia, jeżeli taka dostawa lub wykonanie zobowiązania naruszyłyby właściwe dla Polski, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych lub innych krajów przepisy kontroli obrotu.