Regulamin

GEZE Polska Sp. z o.o.

ul. Marywilska 24
03-228 Warszawa
Tel.: +48-224-404-440
e-mail: geze.pl@geze.com
NIP: 118-129-52-92

Regulamin korzystania ze strony www.geze.pl

GEZE GmbH

Adres pocztowy

GEZE GmbH
P.O. Box 1363
D-71226 Leonberg

Adres pocztowy

Reinhold-Vöster-Str. 21-29
71229 Leonberg

Telephone: +49-7152-2030
Fax: +49-7152-2033-10

E-mail: info.de@geze.com
Internet: www.geze.com

Zarząd

Andrea-Alexandra Alber
Sandra Daniela Alber
Tomislav Jagar

Prezes rady nadzorczej

Thomas Keller

Wpis do rejestru handlowego w Stuttgarcie pod nr HRB 250329
Numer VAT DE 184430446

Telefon: +49-7152-2030
Faks: +49-7152-2033-10

E-mail:
Strona WWW: www.geze.com

Zastrzeżenia prawne

Regulamin korzystania ze strony www.geze.pl

I. Informacje o stronie

Właścicielem strony www.geze.pl, (dalej jako „Strona”) jest spółka GEZE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-228) przy ulicy Marywilskiej 24, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000131822, NIP 118-129-52-92, REGON 012855399 zwana w dalej „GEZE Polska”.

II. Zasady korzystania ze Strony

 1. Każda osoba, która przystępuje do korzystania ze Strony ( dalej jako „Użytkownik”) tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu (dalej jako „Regulamin”).
 2. Strona zawiera informacje na temat firmy GEZE Polska oraz jej produktów.
 3. Informacje i materiały zawarte na Stronie pochodzą od GEZE Polska.
 4. GEZE Polska zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Strony.
 5. GEZE Polska udostępniając  informacje  dostępne  na Stronie  nie ma wpływu na decyzje podejmowane przez Użytkownika.
 6. Korzystanie ze Strony podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 7. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w na Stronie znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, GEZE Polska podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności podstawą do podjęcia takich działań jest uprawdopodobnienie takich okoliczności w znacznym stopniu albo prawomocny wyrok właściwego Sądu.
 8. GEZE Polska nie jest zobowiązana do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane na Stronie, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych.
 9. GEZE Polska ma prawo korygować zawartość Strony oraz dokonywać zmian w publikowanych informacjach w dowolnym czasie, bez powiadamiania Użytkowników.
 10. Korzystanie z niniejszej  Strona nie oznacza zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a GEZE Polska.

III. Odpowiedzialność

 1. Użytkownik zobowiązany jest pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw GEZE Polska, a związane z zachowaniem Użytkownika niezgodnym z niniejszym Regulaminem lub w inny sposób nagannym.
 2. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z postanowień Regulaminu przez Użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody GEZE Polska na zasadach ogólnych.
 3. GEZE Polska nie ponosi odpowiedzialności za treść jakichkolwiek informacji zawartych na stronach innych podmiotów do których, korzystając ze Strony może przejść Użytkownik.
 4. GEZE Polska nie ponosi odpowiedzialności za treści rozpowszechniane przez Użytkowników lub inne osoby w jakimkolwiek miejscu na Stronie, jak i za działania Użytkowników przy korzystaniu ze Strony, naruszające prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa osób trzecich.
 5. GEZE Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Strony spowodowane okolicznościami zewnętrznymi oraz pozostającymi poza wpływem GEZE Polska.
 6. Ze względu na ograniczenia techniczne GEZE Polska nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. GEZE Polska dąży aby  przeglądanie Strony odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz do tego aby  Użytkownik miał możliwość uzyskania tej informacji ę, której szukał.
 7. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu GEZE Polska odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji wyłącznie na zasadzie winy.
 8. GEZE Polska dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu byłą bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna.
 9. GEZE Polska nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom przesyłanym przez Użytkownika. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko Użytkownika.

IV. Prawa autorskie

 1. Zarówno układ treści zawarty na Stronie, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.
 2. Zawartość Strony może być przez Użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony GEZE Polska i w ramach przeznaczenia określonego przez GEZE Polska.
 3. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w materiałach pobieranych ze Strony jest zabronione
 4. Powielanie przez Użytkownika informacji zawartych na stronie, w tym zdjęć, filmów itp. jest dozwolone jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody od GEZE Polska. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości  serwisu, należy się z kontaktować z GEZE Polska. W przypadku używania logo GEZE Polska (również po uprzednim uzyskaniu zgody od GEZE Polska) obowiązkowe jest stosowanie się do wytycznych zawartych w zakładce „Logo GEZE”.
 5. Korzystanie z materiałów opublikowanych na Stronie w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w inny sposób, w całości lub w części, odbywać się może jedynie na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.
 6. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe, które występują na Stronie, podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

V. Dane osobowe

Szczegółowe informacje na temat zasad i sposobu przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej  www. geze.pl znajduje się w dokumencie „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na stronie internetowej GEZE Polska Sp. z o.o.”

VI. Postanowienie końcowe

Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne. GEZE Polska zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach  Regulaminu GEZE Polska będzie niezwłocznie informować, czyniąc o tym stosowną wzmiankę na Stronie.

Wszystkie wykorzystywane grafiki / zdjęcia muszą być opatrzone znakiem ©GEZE GmbH.