Zastrzeżenia prawne

Regulamin

korzystania ze strony www.geze.pl

I. Informacje o stronie.

1. Właścicielem strony www.geze.pl, (dalej Strona) jest GEZE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 21, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000131822, NIP 118-129-52-92, REGON 012855399, dalej zwana „GEZE Polska” .

II. Zasady korzystania ze Strony.

  1. Każda osoba, która przystępuje do korzystania ze Strony (Użytkownik) tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu (Regulamin).
  2. Strona zawiera informacje na temat firmy GEZE Polska Sp. z o.o. oraz jej produktów.
  3. Informacje i materiały zawarte na Stronie pochodzą od GEZE Polska.
  4. GEZE Polska zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Strony.
  5. GEZE Polska udostępniając  informacje  dostępne  na Stronie  nie ma wpływu na decyzje podejmowane przez Użytkownika.
  6. Korzystanie ze Strony podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
  7. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w na Stronie znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, GEZE Polska podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności podstawą do podjęcia takich działań jest uprawdopodobnienie takich okoliczności w znacznym stopniu albo prawomocny wyrok właściwego Sądu.
  8. GEZE Polska nie jest zobowiązana do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane na Stronie, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych.
  9. GEZE Polska ma prawo korygować zawartość Strony oraz dokonywać zmian w publikowanych informacjach w dowolnym czasie, bez powiadamiania Użytkowników.
  10. Korzystanie z niniejszej  Strona nie oznacza zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a GEZE Polska.

  III. Odpowiedzialność.

  1. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw GEZE Polska, a związane z zachowaniem Użytkownika niezgodnym z niniejszym Regulaminem lub w inny sposób nagannym.
  2. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z postanowień regulaminu zasad przez Użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody GEZE Polska na zasadach ogólnych.
  3. GEZE Polska nie ponosi odpowiedzialności za treść jakichkolwiek informacji zawartych na stronach innych podmiotów do których, korzystając ze Strony może przejść Użytkownik.
  4. GEZE Polska nie ponosi odpowiedzialności za treści rozpowszechniane przez Użytkowników lub inne osoby w jakimkolwiek miejscu na Stronie, jak i za działania Użytkowników przy korzystaniu ze Strony, naruszające prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa osób trzecich.
  5. GEZE Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Strony spowodowane okolicznościami zewnętrznymi oraz pozostającymi poza wpływem GEZE Polska.
  6. Ze względu na techniczne ograniczenia GEZE Polska nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. GEZE Polska dąży aby  przeglądanie Strony odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz do tego aby  Użytkownik miał możliwość uzyskania tej informacji ę, której szukał.
  7. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu GEZE Polska odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji wyłącznie na zasadzie winy.
  8. GEZE Polska dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu byłą bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna.
  9. GEZE Polska nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom przesyłanym przez Użytkownika. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko Użytkownika.

  IV. Prawa autorskie.

  1. Zarówno układ treści zawarty na Stronie, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.
  2. Zawartość Strony może być przez Użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony GEZE Polska i w ramach przeznaczenia określonego przez GEZE Polska.
  3. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w materiałach pobieranych ze Strony jest zabronione
  4. Powielanie przez Użytkownika informacji zawartych na stronie, w tym zdjęć, filmów itp. jest dozwolone jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody od GEZE Polska. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisu, należy się z kontaktować z GEZE Polska Sp. z o.o. W przypadku używania logo GEZE Polska (również po uprzednim uzyskaniu zgody od GEZE Polska) obowiązkowe jest stosowanie się do wytycznych zawartych w zakładce „Logo GEZE”.
  5. Korzystanie z materiałów opublikowanych na Stronie w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w inny sposób, w całości lub w części, odbywać się może jedynie na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.
  6. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe, które występują na Stronie, podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

  V. Dane osobowe.

  1. Przez wypełnienie formularzy z danymi teleadresowymi znajdujących się na Stronie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez GEZE Polska swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm), do celów związanych z przesyłaniem materiałów informacyjno – marketingowych. Użytkownik dane te przekazuje GEZE Polska dobrowolnie oraz przyjmuje do wiadomości, że ma prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawienia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)
  2. GEZE Polska wykorzystuje informacje o Użytkownikach w celu przesyłania materiałów informacyjno – marketingowych oraz monitorowania naruszeń prawa lub Regulaminu.
  3. GEZE Polska nie prowadzi sprzedaży list użytkowników Strony.
  4. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez GEZE Polska usługi korzystania ze Strony, przez udostępnienie GEZE Polska identyfikującego go adresu elektronicznego, wyraża zgodę na przesyłanie przez GEZE Polska, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

  VI. Postanowienie końcowe.

  Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne. GEZE Polska zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O wszelkich  zmianach  Regulaminu GEZE Polska będzie niezwłocznie informować, czyniąc o tym stosowną wzmiankę na Stronie.

   Postal address
   GEZE GmbH
   P.O. Box 1363
   D-71226 Leonberg

   House address
   Reinhold-Vöster-str.  21-29
   D-71229 Leonberg

   Management:
   Brigitte Vöster-Alber (chairwoman)
   Andrea Alexandra Alber
   Marc Philipp Alber
   Sandra Daniela Alber
   Gerald Haas
   Tomislav Jagar

   Chairman of the supervisor board:
   Professor Dr. Dr. Ulli Arnold

   Registry office Stuttgart HRB 250329
   VAT Reg. No. DE 184430446

   Telephone:  +49/7152/203-0
   Fax:             +49/7152/203-310
   e-mail:         marketing-services.despamfilter@gezespamfilter.com

   Internet:      www.geze.com

   Wszystkie wykorzystywane grafiki / zdjęcia muszą być opatrzone znakiem ©GEZE GmbH oraz nazwiskiem fotografa (przykład: autor zdjęcia XY dla GEZE GmbH).

   Deklaracja GEZE o ochronie danych

   Cieszymy się z Państwa odwiedzin na stronach internetowych GEZE oraz z zainteresowania naszą grupą przedsiębiorstw i naszymi produktami.

   Bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa prywatności jak i Państwa prywatnych danych. Dlatego informujemy o tym w sposób szczegółowy, tak, aby podczas wizyty na naszych stronach internetowych czuli się Państwo komfortowo,  oraz aby wiedzieli Państwo, że prywatność jest dla nas istotna również podczas przetwarzania danych osobowych. Dane uzyskane podczas odwiedzin na naszej witrynie traktujemy zawsze jako poufne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji są stałą częścią składową polityki naszego przedsiębiorstwa.

   Nasze zasady ochrony danych osobowych nie obowiązują w stosunku do witryn internetowych innych oferentów, również w przypadku zamieszczenia hiperłączy do nich na naszych stronach. Dlatego opuszczając naszą stronę, należy zwracać uwagę na przepisy o ochronie danych osobowych podane przez odpowiednich oferentów stron internetowych.

   Co to są dane osobowe? 

   Dane osobowe są to wszelkie dane odnośnie informacji osobistych lub rzeczowych określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby: na przykład: nazwisko, adres, adres e-mailowy itp.

   Pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych

   Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, zapisujemy standardowo adres IP, przypisany Państwu przez dostawcę Internetu, a także datę i czas trwania odwiedzin. Ponadto zapisujemy stronę, z której nastąpiły Państwa odwiedziny, a także strony które Państwo u nas odwiedzili. Odbywa się to anonimowo.

   Dane osobowe zapisywane są wyłącznie wtedy, gdy podawane są do wiadomości w sposób aktywny, np. w ramach rejestracji, ankiety, przetargu albo w celu wykonania umowy.

   Wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych i celowość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

   Firma GEZE wykorzystuje Państwa dane osobowe do celów administracji technicznej naszej witryny, do zarządzania klientami, do ankiet własnych oraz do marketingu – każdorazowo w koniecznym zakresie.

   W związku z tym moglibyśmy wykorzystywać Państwa dane również w celu poinformowania o naszych produktach i usługach i/lub w celu zapytań. Jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, w każdej chwili mogą nas Państwo o tym poinformować. Wówczas odpowiednio zablokujemy te dane. Dokładniejsze informacje znajdują się na naszej stronie internetowej.

   Nasi pracownicy i agencje, którym powierzyliśmy przetwarzanie Państwa danych, zobowiązani są oczywiście przez nas do zachowania poufności oraz do przestrzegania federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG). W pozostałych przypadkach nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim, poza GEZE, bez

   Państwa zgody. Wyjątek stanowi przekazywanie danych osobowych instytucjom państwowym i organom władzy na podstawie obowiązujących krajowych przepisów prawa.

   Ciasteczka

   Ciasteczka są to małe pliki, zapisywane na Państwa twardym dysku. Ułatwiają one nawigację i użytkowanie strony internetowej.

   Tego rodzaju ciasteczka stosujemy w celu rozpoznania preferencji odwiedzającego, umożliwienia optymalnego kształtowania stron internetowych oraz identyfikacji szczególnie popularnych obszarów naszej oferty internetowej. Umożliwia to dostosowanie naszej witryny do potrzeb użytkowników i polepszenia naszej oferty skierowanej do Państwa. Wykorzystujemy ciasteczka również do stwierdzenia, czy odwiedzali Państwo nasze strony w przeszłości ze swojego urządzenia, przy czym w tym celu identyfikujemy jedynie ciasteczka zapisane na Państwa urządzeniu.

   Dane osobowe są ewentualnie zapisywane w ciasteczkach wtedy, gdy Państwo je aktywnie wprowadzali. Na przykład ma to miejsce w przypadku dostępu online zabezpieczonego hasłem, kiedy to Państwa ID użytkownika i hasło zapisywane są automatycznie.

   Naszej strony internetowej można używać również bez ciasteczek, zabronić ich stosowania albo usunąć ustawione ciasteczka. Odbywa się to poprzez ustawienia przeglądarki, w której można odrzucić akceptację ciasteczek lub je usunąć. Należy pamiętać, że w takim przypadku niektóre funkcje stron internetowych mogą być nieaktywne.

   Google Analytics

   GEZE stosuje do celów statystycznych oraz do przygotowania danych Google Analytics, sieciową usługę analityczną Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – dalej zwane Google). Również Google Analytics używa ciasteczek. Uzyskane przy tym informacje o używaniu przez Państwa naszej strony internetowej (łącznie z adresem IP) przesyłane są na serwer Google w USA i tam zapisywane. Google korzysta z tych informacji do analizy korzystania ze strony internetowej, do sporządzenia raportu o aktywności w sieci dla operatora strony oraz w celu opracowania dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i internetu. Google przekazuje te informacje ewentualnie osobom trzecim, jeżeli jest to określone ustawowo albo jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. W żadnym wypadku Google nie będzie wiązać adresu IP z innymi danymi Google. Korzystając ze strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie zebranych przez Google danych w opisany wyżej sposób w określonym powyżej celu.

   Jeżeli nie chcą Państwo, żebyśmy zbierali i analizowali informacje o Państwa odwiedzinach, można na przyszłość cofnąć wcześniej udzieloną zgodę (Opt-Out). W celu technicznego przetworzenia cofniętej zgody zostanie w Państwa przeglądarce ustawione ciasteczko Opt-Out, służące wyłącznie do przyporządkowania braku zgody z   Państwa strony. Prosimy przy tym pamiętać, że ze względów technicznych ciasteczko Opt-Out może być znalezione tylko na urządzeniu, z którego zostało ustawione. Po usunięciu ciasteczek albo w przypadku użycia innego urządzenia bądź innej przeglądarki należy ponownie ustawić Opt-Out.

   Kliknij tutaj, aby ustawić ciasteczko Opt-Out dotyczące Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

   Bezpieczeństwo

   Firma GEZE zainstalowała organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa, aby chronić wszystkie przechowywane  dane, a więc również informacje zapisane przez Państwa u nas, przed manipulacjami, utratą, zniszczeniem oraz przed dostępem osób nieuprawnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są stale aktualizowane ponadto  na bieżąco pracujemy nad dalszym rozwojem technologicznym.

   Prawo do informacji

   Zgodnie z obowiązującym prawem chętnie poinformujemy Państwa o tym, czy i jakie dane osobowe zapisali Państwo u nas. Jeżeli są Państwo zarejestrowani jako użytkownicy, oferujemy możliwość zlecenia usunięcia albo zmiany danych lub samodzielnego ich usunięcia bądź zmiany. Jeżeli mimo naszych starań o prawidłowość i aktualność danych zostałyby zapisane nieprawdziwe informacje, skorygujemy je na Państwa żądanie.

   Z sugestiami lub zapytaniami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych można się zwracać do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych, będącego do dyspozycji również w przypadku prośby o informację lub złożenia skargi.

   Pełnomocnik GEZE ds. ochrony danych dostępny jest pod adresem:

   E-Mail: datenschutzspamfilter@gezespamfilter.com

   Tel.: 0049/7152/203-0

   GEZE GmbH

   - hasło Ochrona danych -

   Reinhold-Vöster-Straße 21–-29

   71229 Leonberg