Słowniczek

Przegląd terminów technicznych

Techniczny leksykon GEZE zawiera wyjaśnienia najważniejszych pojęć z zakresu techniki drzwiowej, okiennej i bezpieczeństwa – od „A” jak „Aktywna kurtyna świetlna”, do Z jak „Zamek silnikowy”.

A

Antywłamaniowość

Antywłamaniowość charakteryzuje budynki, w których wykorzystuje się elementy uniemożliwiające włamanie.

Amortyzator do drzwi

Amortyzator do drzwi jest elementem wyposażenia, który służy do spowolnienia ruchu zamykającego drzwi.

Automatyka budynku

Automatyka budynku (GA) składa się z urządzeń monitorujących, techniki sterowania i urządzeń optymalizacyjnych w budynku. Umożliwia to automatyczną obsługę wszystkich procesów funkcjonalnych w budynku według zdefiniowanych wcześniej parametrów lub pozwala na uproszczenie obsługi i monitorowania. W tym celu wszystkie jednostki techniczne w budynku są połączone ze sobą w sieć.

B

BACnet

BACnet to otwarty, publiczny protokół komunikacyjny, umożliwiający współdziałanie systemów automatyki i monitorowania budynku. Służy uproszczeniu komunikacji pomiędzy produktami pochodzącymi od różnych producentów.

Bariera świetlna

Bariera świetlna to układ optoelektroniczny składający się z jednego lub kilku promieni światła. Jeżeli jeden z tych promieni światła zostanie przerwany, system rozpoznaje przeszkodę, która ją spowodowała i wysyła sygnał elektryczny. Fotokomórki służą do bezdotykowego rozpoznawania obiektów ruchomych.

Biometria

Biometria polega na badaniu pomiarów cech fizycznych ciała. Procesy biometryczne są stosowane w sterowaniu dostępem w celu identyfikacji lub uwierzytelnienia danej osoby.

Bezpieczeństwo budynku

Pojęcie bezpieczeństwa budynku dotyczy bezpieczeństwa budynku i jego mieszkańców w przypadku pożaru lub paniki, a jednocześnie odnosi się również do ochrony całego budynku lub określonej jego części przed włamaniem osób nieupoważnionych.

Blacha zaczepowa

Blacha zaczepowa to blacha ze szczeliną na zapadkę zamka i rygiel, o ile jest przewidziany. Jest ona montowana w ościeżnicy jako uzupełnienie elementów konstrukcji drzwi, w celu zabezpieczenia ich przed zużyciem. Konieczne jest rozróżnienie pomiędzy blachami zaczepowymi płaskimi i kątowymi. Płaskie blachy zaczepowe mogą być wykorzystywane w wielu różnych sytuacjach. Stosuje się je do ościeżnic drewnianych i stalowych, jak również do ościeżnic z tworzyw sztucznych i metali lekkich ościeżnic maskujących.

Blacha zaczepowa kątowa

Blacha zaczepowa kątowa jest stosowana głównie w ościeżnicach drewnianych.

Blokada mechaniczna

Blokada mechaniczna to ogólny termin dla mechanicznej blokady położenia otwarcia i elementów powiązanych z blokadą położenia otwarcia.

Boczna krawędź zamykająca

Boczna krawędź zamykająca (NSK) to krawędź drzwi lub okna znajdująca się przy krawędzi mocującej drzwi.

Budownictwo bez barier

Budownictwo bez barier zakłada zwrócenie szczególnej uwagi na unikanie przeszkód i barier na etapie projektowania i budowy punktów dostępu, w tym drzwi.

Budownictwo ekologiczne

Budownictwo ekologiczne to termin z obszaru budownictwa zrównoważonego. Odnosi się do budynków wybudowanych z myślą o zrównoważonym rozwoju. Jeśli są spełnione pewne kryteria związane z efektywnym wykorzystaniem energii, wody i innych zasobów, zachowaniem właściwych warunków pracy oraz zmniejszeniem ilości odpadów i zanieczyszczenia środowiska, budynki takie mogą otrzymać certyfikat LEED (Przywództwo Energii i Projektowania Ekologicznego – ang. Leadership in Energy and Environmental Design).

C

Chłodzenie nocne

Chłodzenie nocne jest funkcją termiczną na elewacji. Dzięki temu systemowi ciepłe powietrze wewnętrzne jest odprowadzane na zewnątrz przez elektrycznie sterowane okna w chłodniejszych godzinach porannych i nocnych, co pozwala na dopływ chłodnego powietrza do wnętrza budynku. Ten rodzaj wentylacji odgrywa szczególnie ważną rolę w budynkach biurowych.

Chwytak magnetyczny do drzwi

Synonimy: chwytak magnetyczny do drzwi, elektryczny chwytak magnetyczny przytrzymujący drzwi

Chwytaki magnetyczne do drzwi to urządzenia przeznaczone do blokady położenia otwarcia w drzwiach przeciwpożarowych. Nie są zintegrowane z szyną ślizgową. Są montowane na skrzydle drzwi. Między nimi a magnetyczną płytą montażową występuje przyciąganie magnetyczne, które pozwala na utrzymanie drzwi w pozycji otwartej.

Centrala oddymiania urządzenia do usuwania dymu i ciepła

Centrala oddymiania urządzenia do usuwania dymu i ciepła jest zasilaczem awaryjnym, który zasila napędy okienne energią elektryczną, również w przypadku awarii zasilania i aktywuje okna.

Centrala zasilająco-sterująca

Synonim: centralka zasilania awaryjnego

Centrala zasilająco-sterująca jest urządzeniem elektrycznym, które zapewnia zasilanie elektryczne w przypadku awarii zasilania.

Centrala z wyłącznikiem dymowym

Centrala z wyłącznikiem dymowym jest urządzeniem, które zapewnia wczesne wykrywanie pożaru i dymu oraz zasilanie urządzenia podtrzymującego otwarcie. Rozpoznaje pożar i dym oraz przerywa dopływ prądu do urządzenia podtrzymującego otwarcie.

Czujniki

W GEZE termin czujniki obejmuje wszystkie urządzenia aktywujące, które opierają się na technologii czujnikowej.

Czujnik dymu

Czujniki dymu są urządzeniami, które mogą rozpoznawać dym na podstawie np. obecności produktów spalania w powietrzu i uruchamiać alarm.

Czujnik laserowy

Czujnik laserowy to czujnik, który służy do zabezpieczania automatycznych drzwi wahadłowych za pomocą technologii laserowej.

Czujnik ruchu

Czujnik ruchu to bezdotykowy czujnik, który rozpoznaje ruch przed drzwiami i je otwiera.

Czujnik temperatury

Czujniki temperatury wyzwalają alarm w przypadku przekroczenia określonej maksymalnej temperatury lub w przypadku gwałtownego wzrostu temperatury.

Czujnik obecności

Czujnik obecności to bezdotykowy czujnik bezpieczeństwa. Rozpoznaje on obecność osób lub przedmiotów w obszarze ruchu drzwi i powoduje, że drzwi albo się zatrzymują, albo zmieniają swój ruch.

Czujnik ościeżnicowy

Czujnik ościeżnicowy to ogólny termin określający wszystkie czujniki, czujniki dymu, czujniki termiczne itp. montowane do nadproża.

D

Dachowy system oddymiania

Dachowy system oddymiania odprowadza dym z budynku przez okna dachowe.

Droga ewakuacyjna

Drogi ewakuacyjne w budynku umożliwiają szybkie i bezpieczne opuszczenie budynku w razie wystąpienia sytuacji awaryjnej lub paniki (np. z powodu pożaru). Dodatkowo ich zadaniem jest ułatwienie ratowania życia osobom przebywającym w budynku.

Drzwi antypaniczne

Drzwi antypaniczne to drzwi, które w normalnych warunkach pozostają zamknięte, aby uniemożliwić wejście do budynku osobom nieupoważnionym. W przypadku wystąpienia paniki mogą zostać otwarte przez osoby próbujące uciec, bez konieczności uprzedniego instruktażu. Drzwi te pełnią funkcję wyjścia awaryjnego.

Drzwi automatyczne

Synonim: drzwi aktywowane automatycznie

Drzwi automatyczne to drzwi wyposażone w automatyczny napęd, który je otwiera i zamyka.

Drzwi dymoszczelne

Drzwi dymoszczelne to samozamykające się drzwi, które po zainstalowaniu i zamknięciu działają jako zamknięcie chroniące przed dymem, zapobiegające przedostawaniu się dymu.

Drzwi ewakuacyjne

Drzwi ewakuacyjne to drzwi znajdujące się wzdłuż dróg ewakuacyjnych i ratunkowych.

Drzwi harmonijkowe

Drzwi harmonijkowe składają się z dwóch lub więcej skrzydeł, które są połączone przegubowymi zawiasami. Skrzydła te mogą być przesuwane razem, tworząc zygzakowaty (lub odpowiednio złożony) kształt.

Drzwi karuzelowe

Synonim: KDT

Termin drzwi karuzelowe odnosi się do drzwi rozwieranych z co najmniej dwoma skrzydłami, które są przymocowane do krzyżaka obrotowego na górze i na dole. Drzwi karuzelowe są zamykane u góry za pomocą pierścienia sufitowego lub szyny sufitowej, a po bokach za pomocą bębna. Drzwi karuzelowe nie wymagają instalacji systemu zabezpieczającego przed przeciągami.

Drzwi pełne

W drzwiach pełnych całe skrzydło drzwiowe jest wykonane z tego samego materiału, inaczej niż w przypadku drzwi profilowych.

Drzwi przeciwpożarowe

Synonim: drzwi przeciwpożarowe

Drzwi przeciwpożarowe działają jako zamknięcie przeciwpożarowe zapobiegające rozprzestrzenianiu się ognia. W niektórych przypadkach drzwi te mogą być również dymoszczelne. Drzwi przeciwpożarowe to ogólny termin dla drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych.

Drzwi profilowe

Synonim: drzwi z ramą wykonaną z profili, skrzydło przesuwne o konstrukcji ramowej

Drzwi profilowe to drzwi, w których zewnętrzna rama skrzydła jest wykonana z profilu, a wewnętrzny obszar skrzydła zawiera wypełnienie. Wypełnienie może być wykonane z dowolnego materiału, takiego jak szkło, drewno, itp. W drzwiach profilowych zamek jest zintegrowany z profilem, a nie z wypełnieniem.

Drzwi przymykowe

Synonim: drzwi rozwierane

Drzwi przymykowe to drzwi rozwierane, w których skrzydła drzwiowe są zamocowane po jednej stronie. Po tej stronie znajdują się zawiasy, a po stronie przeciwnej zamek. Drzwi przymykowe są najczęściej stosowanym rodzajem drzwi.

Drzwi przesuwne

Drzwi przesuwne składają się z jednego lub więcej poziomo poruszających się skrzydeł drzwiowych, które poruszają się wzdłuż otworu, po własnej poziomej prowadnicy.

Drzwi rozwierane

Synonim: skrzydło drzwi rozwieranych

Drzwi rozwierane to drzwi, w których skrzydło jest przymocowane do jednej z podłużnych krawędzi ościeżnicy. W tym przypadku oś obrotowa jest pionowa. Drzwi rozwierane mogą być zaprojektowane jako drzwi otwierane w jedną lub w dwie strony.

Drzwi teleskopowe

Synonim: Drzwi teleskopowe

Teleskopowe drzwi przesuwne to drzwi, w których skrzydła prowadzone są po równoległych szynach. Oznacza to, że przestrzeń z boku potrzebna do otwarcia skrzydeł drzwiowych może być mniejsza niż szerokość otwarcia drzwi, co pozwala zaoszczędzić miejsce.

Drzwi wahadłowe

Drzwi wahadłowe to drzwi samozamykające, które obracają się w obu kierunkach w obrębie swojej ościeżnicy i otwierają pod kątem co najmniej 90°.

Dźwignia antypaniczna

Dźwignia antypaniczna to poziomy drążek naciskowy, który przebiega wzdłuż całego skrzydła drzwi. W przypadku sytuacji paniki, np. gdy duża grupa osób naciska na drzwi, można ją łatwo aktywować przez nacisk.

Dźwignia odblokowująca

Dźwignia odblokowująca, określana również jako ustawienie dzienne, jest opcjonalną dźwignią do mechanicznego, trwałego odblokowania elektrozaczepu. W przypadku odblokowania drzwi przez aktywację dźwigni ich zablokowanie nastąpi dopiero po jej ponownym uruchomieniu.

E

Elastyczny ogranicznik otwarcia

W przypadku elastycznych ograniczników otwarcia ograniczenie otwarcia w szynie prowadzącej nie jest stałe, ale elastyczne. Pozwala to na uzyskanie efektu tłumienia, a jednocześnie zapobiega dalszemu otwieraniu drzwi.

Elektryczne podtrzymanie położenia otwarcia

Elektryczne podtrzymanie położenia otwarcia to urządzenie blokujące, które jest zintegrowane z szyną prowadzącą. Wykorzystuje energię magnetyczną.

Elementy sterujące

Elementy sterujące służą do sterowania drzwiamiautomatycznymi i w zależności od ustawienia, aktywują albo otwieranie automatyczne albo zamykanie drzwi.

Elektrozaczep

Wraz z blachą zaczepową, elektrozaczep stanowi odpowiednik zapadki zamka. Elektrozaczepy odblokowują drzwi impulsowo, bez konieczności uruchamiania zapadki zamka za pomocą klamki. Wykorzystuje się je na przykład w przypadku napędu drzwi rozwieranych, gdzie dostęp jest kontrolowany za pomocą upoważnienia dostępu lub jako część systemu domofonowego. Elektrozaczep jest urządzeniem elektrycznym, które automatycznie otwiera drzwi. Montuje się go w ościeżnicy drzwi naprzeciwlegle względem zamka.

Elektrozaczep na prąd roboczy

Elektrozaczep na prąd roboczy zostaje zablokowany w momencie przerwania podawania prądu. Elektrozaczep zostaje odblokowany po przywróceniu zasilania. Podczas aktywacji przy pracy z prądem przemiennym można usłyszeć szum. Nie słychać go przy pracy z prądem stałym. Przeciwieństwem prądu roboczego jest wersja prądu spoczynkowego.

F

Fasada

Fasada stanowi zaprojektowaną powierzchnię zewnętrzną widocznej ściany zewnętrznej budynku.

Fasada szklana

Fasady szklane to fasady, które są wykonane głównie ze szkła. Często można je znaleźć w zewnętrznej części dużych, prestiżowych budynków lub na witrynach sklepów z przesuwanymi szklanymi ścianami.

Funkcja swobodnego ramienia

Funkcja swobodnego ramienia na samozamykaczach pozwala na otwieranie i zamykanie drzwi przy użyciu niewielkiej siły, jeśli zostały one wcześniej otwarte do wcześniej zdefiniowanego kąta otwarcia, np. rano. Jednocześnie drzwi są zamykane przez samozamykacz w sposób kontrolowany, gdy tylko nastąpi przerwa w zasilaniu elektrycznym. Dzięki temu jest możliwe przestrzeganie wszystkich środków ochrony przeciwpożarowej przy jednoczesnym zapewnieniu, że drzwi są wolne od barier.

G

GCprofile Therm

System profili izolowanych termicznie o delikatnej konstrukcji ramy, umożliwiający uzyskanie eleganckiego wyglądu skrzydła. Do zastosowań w instalacjach, w których szczególny nacisk kładzie się na wysoką efektywność energetyczną, tzn. najniższe możliwe straty ciepła w zimie lub straty chłodu w lecie. Ten system profili jest stosowany również w przypadku zwiększonych wymagań dotyczących szczelności systemu drzwi przesuwnych. Jest on szczególnie zalecany do drzwi zewnętrznych, które są narażone na działanie warunków atmosferycznych oraz do drzwi wewnętrznych, które muszą spełniać zwiększone wymagania w zakresie izolacji akustycznej.

Główna krawędź zamykająca

Główna krawędź zamykająca (HSK) to krawędź drzwi lub okna znajdująca się naprzeciwko odbojnika drzwiowego. W związku z tym znajduje się ona również naprzeciwko bocznej krawędzi zamykającej.

Górny samozamykacz z ramieniem nożycowym

Synonimy: samozamykacz z ramieniem pchającym, górny samozamykacz z ramieniem nożycowym

Górny samozamykacz z ramieniem nożycowym to samozamykacz mocowany do górnej części drzwi za pomocą ramienia pchającego.

H

Handel detaliczny

W GEZE handel detaliczny obejmuje przede wszystkim projektowanie witryn sklepowych i elewacji sklepów.

I

Inteligentne budynki

Termin „inteligentny budynek” odnosi się do budynku wyposażonego w procesy i systemy techniczne, które podnoszą jakość i warunki życia oraz bezpieczeństwo, a także pozwalają na bardziej efektywne wykorzystanie energii. Jest to możliwe dzięki wyposażeniu budynku w sieciowe i zdalnie sterowane urządzenia i instalacje wraz z wykorzystaniem procesów, które mogą być zautomatyzowane.

Inteligentne fasady

Inteligentne fasady to zautomatyzowane elementy okienne i drzwiowe, które są włączone do systemu zarządzania budynkiem i ułatwiają wentylację i klimatyzację budynku.

I.S.T. Kingfix

Prowadnica zapadki zamka I.S.T. Kingfix zapewnia dodatkowe korzyści przy bardziej rygorystycznych wymaganiach dotyczących izolacji termicznej i dźwiękoszczelności. Wymiar prowadnicy zapadki zamka I.S.T. Kingfix, tj. 12 mm od linii przykręcenia blachy zaczepowej do górnej krawędzi osłony, jest kompatybilny z powszechnie dostępnymi na rynku wymiarami elektrozaczepów. Blachy zaczepowe bazujące na wyżej wymienionych wymiarach mogą być nadal stosowane bez konieczności dokonywania jakichkolwiek zmian. Za ich pomocą model A4000 I.S.T. Kingfix może być bez trudu zainstalowany w istniejących drzwiach przy pomocy blach zaczepowych.

K

KNX

KNX jest systemem magistrali, który łączy różne funkcje budynku, np. czujniki pożarowe i dymowe, wentylację i klimatyzację, a także łączy w sieć wiele aplikacji i dziedzin.

Końcowa faza zamykania

Końcowa faza zamykania jest siłą, która neutralizuje prędkość zamykania na krótko przed całkowitym zamknięciem drzwi, dzięki czemu mogą się one zamknąć. Pozwala to na skorygowanie wszelkich możliwych oporów poprzez przyspieszenie prędkości zamykania, na krótko przed zakończeniem cyklu zamykania.

Kontrola dostępu (Zuko)

Kontrola dostępu (Zuko) oznacza, że ze względów bezpieczeństwa lub ochrony, do budynku mogą wejść tylko osoby upoważnione. Systemy kontroli dostępu mogą być stosowane w celu weryfikacji uprawnień.

Krzyżak obrotowy

Krzyżak obrotowy jest systemem służącym do kierowania osobami przez punkt dostępowy pojedynczo. Może to być na przykład konieczne przy sterowaniu dostępem, jeżeli wymagana jest weryfikacja zezwolenia dla każdej osoby, która chce przejść.

Kurtyna świetlna

Aktywna kurtyna świetlna podczerwieni składa się z wielu punktów świetlnych. Emitują one wiązki światła w kierunku podłogi, od której się odbijają. Jeśli wiązka światła zostanie przerwana przez obiekt lub osobę, jest to rejestrowane, wywołując wcześniej zdefiniowaną reakcję drzwi, np. drzwi się otwierają. Aktywne kurtyny świetlne podczerwieni służą do zabezpieczenia automatycznych drzwi rozwieranych i przesuwnych.

L

Liniowe drzwi przesuwne

W liniowych drzwiach przesuwnych skrzydła drzwi przesuwają się wzdłuż linii poziomej, w przeciwieństwie do kątowych drzwi przesuwnych i łukowych drzwi przesuwnych.

Łożysko obrotowe Boxer

Łożysko obrotowe GEZE Boxer stanowi wyposażenie dodatkowe do samozamykaczy zintegrowanych serii Boxer. Umożliwia wyposażenie drzwi bez funkcji przeciwpożarowych i dymoszczelnych w elastyczny ogranicznik otwarcia i/lub mechaniczne podtrzymanie otwarcia.

M

Mechanizm podtrzymania położenia otwarcia

Mechanizm podtrzymania położenia otwarcia stosuje się w urządzeniach, tworzących w przypadku pożaru  przegrody ogniowe albo dymowe, które w pozostałych przypadkach są utrzymywane w pozycji otwartej w celu ułatwienia komunikacji. Podczas pożaru funkcja samozamykacza drzwi jest aktywowana w sposób kontrolowany i następuje automatyczne zamknięcie przegrody przeciwpożarowej. Mechanizm podtrzymania położenia otwarcia składa się z przynajmniej jednego urządzenia wyzwalającego, jednej czujki pożarowej, jednego urządzenia podtrzymującego otwarcie i jednego źródła zasilania elektrycznego.

Montaż na skrzydle drzwiowym

Synonim: montaż na skrzydle

W przypadku montażu na skrzydle drzwiowym, samozamykacz jest mocowany do skrzydła, natomiast szyna prowadząca lub ramię pchające do ościeżnicy.

Modelowanie informacji o budynku

Synonim: BIM:

Modelowanie informacji o budynku to oparta na oprogramowaniu metoda planowania, budowy i zarządzania budynkami. Dzięki niej dane o budynku są rejestrowane cyfrowo, modelowane i łączone, co pozwala na stworzenie wizualizacji budynku w postaci modelu komputerowego.<br/> W niektórych krajach technologia BIM stała się już standardową praktyką przy realizacji budynków publicznych.

Moduł interfejsu

Synonim: bramka

Moduł interfejsu jest połączeniem pomiędzy systemem drzwiowym a systemem automatyzacji budynku oraz konwersją jednego protokołu danych na inny.

Modułowy profil panelu stałego

Synonim: system profilowy panelu stałego

Modułowy profil panelu stałego jest elementem wyposażenia okucia zaciskowego do szkła. Umożliwia wznoszenie ścianek całoszklanych do pionowych i poziomych krawędzi tafli ESG o grubości szkła 8, 10 i 12 mm.

Montaż na ościeżnicy

Termin montaż na ościeżnicy odnosi się do montażu samozamykacza na ościeżnicy oraz montażu szyny prowadzącej lub ramienia pchającego na skrzydle drzwi.

N

Nadproże

Nadproże to pokrywa otworu w ścianie, która może być zaprojektowana poziomo lub z poziomym widokiem z dołu.

Napęd do drzwi przesuwnych

Napędy do drzwi przesuwnych stosowane są do automatycznego otwierania i zamykania drzwi przesuwnych.

Napęd otwierający bezpośredni

Napęd otwierający bezpośredni to ogólne określenie różnych typów napędów wykorzystywanych do otwierania okien. Napędy są montowane na głównej lub bocznej krawędzi zamykającej okna w taki sposób, że ruch napędu przekłada się bezpośrednio na szerokość otwarcia. Oznacza to, że okna są „niezabezpieczone” (otwarte).

Napęd do drzwi

Napędy do drzwi to silniki, które służą do automatycznego przesuwania drzwi wahadłowych i przesuwnych.

Naświetle

Termin naświetle odnosi się do okna w suficie pomieszczenia z dachem płaskim lub lekko spadzistym. Często znajduje zastosowanie w dużych pomieszczeniach lub halach i w pomieszczeniach bez ścian zewnętrznych, w których nie można wstawić normalnych okien. Podstawową funkcją naświetla jest wietrzenie pomieszczenia.

Napęd do drzwi rozwieranych

Napędy do drzwi rozwieranych stosowane są do automatycznego otwierania i zamykania drzwi rozwieranych.

Napęd elektryczny liniowy

Synonim: napęd elektryczny liniowy

Napęd elektryczny liniowy, lub w skrócie napęd elektryczny, to napęd okien zawierający silnik elektryczny. Silnik ten przekształca energię elektryczną w energię ruchu, a dokładniej w ruch liniowy.

Napęd nożycowy

Napęd nożycowy to liniowy napęd okien, który otwiera parę nożyc. Otwarcie okna następuje poprzez ruch nożyc.

Napęd podpodłogowy

Napędy podpodłogowe montowane są na wsporniku montażowym na dolnej krawędzi skrzydła drzwi. Wspornik montażowy jest połączony ze skrzydłem drzwiowym nad elementem montażowym, który działa jak zawias.

O

Obiekt BIM (building information modeling)

Obiekty BIM to wirtualne modele 3D elementów, które są wykorzystywane do planowania, tworzenia i zarządzania budynkami za pomocą technologii BIM.

Ogranicznik otwarcia

Synonim: odbojnik

Ogranicznik otwarcia jest elementem montowanym w szynie ślizgowej samozamykaczy, który służy do utrzymania drzwi pod określonym kątem. Jeżeli podczas otwierania drzwi kostka ślizgowa zetknie się z ogranicznikiem otwarcia, drzwi nie będą się bardziej otwierały. Drzwi pozostają otwarte w tym położeniu w przypadku drzwi z funkcją podtrzymania otwarcia, a zamykają się ponownie w przypadku drzwi bez funkcji podtrzymania otwarcia.

Okucia do szkła

Okucia do szkła to specjalne okucia zaciskowe do drzwi szklanych.

Opóźnienie zamykania

Opóźnienie zamykania to funkcja, którą można skonfigurować na samozamykaczu. Służy ona do hydraulicznego tłumienia prędkości zamykania i zmniejszania jej pod koniec procesu zamykania.

Ościeże

Synonim: Ościeże

Ościeże to pionowo wycięte powierzchnie w ścianie. Stanowią one wewnętrzne powierzchnie ścianek otworu, służące do otwierania okien i drzwi.

Ościeżnica

Ościeżnica jest stałą częścią okna.

Otwieracz naświetli

Synonim: płaski otwieracz naświetli

Otwieracz naświetla to urządzenie służące do otwierania i zamykania naświetli. Wyposażony jest w nożyce i wspornik. Naświetle jest uruchamiane za pomocą nożyc, które z kolei są uruchamiane przez cięgno.

P

Płaski otwieracz naświetli

Również: nawierzchniowy otwieracz naświetli serii Slimline, zobacz otwieracz naświetla

Nawierzchniowy otwieracz naświetli serii Slimline to urządzenie, które służy do otwierania i zamykania naświetli. Nożyce są uruchamiane za pomocą wspornika skrzydła, a siła mechanizmu wykonawczego jest kierowana na różne połączenia mechaniczne. Płaski otwieracz naświetli serii Slimline odnosi się do systemu otwierającego naświetli o wyjątkowo płaskiej konstrukcji. Płaska konstrukcja nożyc i elementy prowadzenia prętów wymagają preventiv

minimalnej przestrzeni nad i wzdłuż skrzydła okiennego.

Prętowy układ ryglujący

Prętowy układ ryglujący służy do blokowania automatycznych drzwi przesuwnych. W takim przypadku pręt blokujący jest zintegrowany z systemem profili ISO. Jeśli drzwi są zablokowane, drążek opuszcza się do podłogi.

Prowadnica zapadki

Prowadnica zapadki zamka jest opcją umożliwiającą poprawę otwierania drzwi. Prowadzenie zapadki zamka na poziomie blachy zaczepowej zapobiega przechyłowi, nawet przy drzwiach zlicowanych.

Połączenie sieciowe

Połączenie sieciowe odnosi się do tworzenia połączeń pomiędzy wszystkimi elementami technicznymi w ramach systemu budynku. Dzięki zastosowaniu jednolitych standardów, np. KNX, komponenty mogą być ze sobą połączone w sieć, nawet jeśli zostały wyprodukowane przez różnych producentów.

Przeciwpłyta chwytaka magnetycznego

Przeciwpłyta chwytaka magnetycznego stanowi część chwytaka magnetycznego do drzwi. Jest ona montowana po przeciwnej stronie do magnesu. Między chwytakiem magnetycznym do drzwi a przeciwpłytą chwytaka magnetycznego występuje przyciąganie magnetyczne, które pozwala na utrzymanie drzwi w pozycji otwartej.

R

Radar

Radar (wykrywanie i zasięg radiowy) to termin odnoszący się do różnych procedur rozpoznawania i lokalizacji oraz urządzeń opartych na falach elektromagnetycznych w zakresie częstotliwości radiowych (fale radiowe). W GEZE zasada działania radaru jest stosowana w obszarze czujników ruchu.

Radarowy czujnik ruchu

Radarowy czujnik ruchu to czujnik ruchu, który działa w oparciu o technologię radarową. Służy do uruchamiania drzwi automatycznych.

Ramię pchające

Ramię pchające jest stałym uzupełnieniem samozamykacza, który jest przymocowany do drugiej części drzwi. Jeżeli zamknięcie jest przymocowane do ościeżnicy, ramię pchające jest przymocowane do skrzydła drzwi lub na odwrót. Gdy drzwi są otwarte, obie dźwignie ramienia pchającego przesuwają się w poprzek punktu obrotu.

RC2

RC jest skrótem od „klasy odporności” (ang. Resistance Class). Klasa odporności wskazuje czas oporu produktu na próbę włamania przez określony typ atakującego. Klasa RC2 oznacza, że element zabezpiecza przed włamaniem sprawcy, który za pomocą prostych narzędzi, takich jak śrubokręt, szczypce i klin, próbuje przez 3 minuty otworzyć zamknięty i zablokowany element.

Regulacja klimatu wewnętrznego

Synonim: regulacja klimatu pomieszczenia

Regulacja klimatu pomieszczenia to możliwość inteligentnego sterowania wentylacją w budynku. W zależności od temperatury, wilgotności i jakości powietrza okna są automatycznie otwierane lub zamykane zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi scenariuszami wentylacji. W połączeniu z centralą oddymiania, urządzenie do usuwania dymu i ciepła umożliwia również regulację klimatu pomieszczenia, co pozwala na połączenie funkcji wentylacji i odprowadzania dymu. W przypadku pożaru centrala oddymiania uruchamia urządzenia do usuwania dymu i ciepła i ustawia okna w ustalonym położeniu bezpiecznym.

Rygiel paska zębatego

Rygiel paska zębatego służy do blokowania automatycznych drzwi przesuwnych. Rozwiązanie to pozwala na pozostawienie drzwi w stanie zamkniętym, nawet bez zasilania elektrycznego, z możliwością ich ręcznego otwarcia w razie potrzeby.

S

Samoryglujący zamek antypaniczny

Synonim: SVP

zobacz zamek antypaniczny

Samozamykacz

Samozamykacz jest elementem wyposażenia, dzięki któremu po otwarciu drzwi zostaną ponownie, automatycznie i bezpiecznie zamknięte.

Samozamykacz górny

Synonimy: OTS

Samozamykacz górny to samozamykacz mocowany do górnej części drzwi.

Samozamykacz górny z szyną ślizgową

Synonimy: Samozamykacz górny z szyną ślizgową

Samozamykacz górny z szyną ślizgową to samozamykacz mocowany do górnej części drzwi za pomocą szyny ślizgowej.

Samozamykacz podłogowy

Samozamykacz podłogowy (skrót: BTS) to samozamykacz do drzwi, wbudowany w podłogę. Zamykanie następuje od dolnej krawędzi drzwi. Samozamykacze podłogowe służą nie tylko do zamykania drzwi, ale również utrzymują ich ciężar.

Samozamykacz z funkcją ruchu swobodnego

Samozamykacz z funkcją ruchu swobodnego to samozamykacz wyposażony w funkcję swobodnego ramienia.

Samozamykacz zintegrowany

Samozamykacz zintegrowany jest montowany bezpośrednio w skrzydle drzwi, co oznacza, że szyna prowadząca pozostaje widoczna tylko podczas otwierania drzwi.

Ścianki działowe

Synonim: podział pomieszczenia

Ścianki działowe oznaczają, że większe pomieszczenie jest dzielone na mniejsze za pomocą ścianek przesuwnych lub systemów szklanych. Konstrukcja przegrody może być stała lub zmienna.

Ścianka przesuwna

Ścianka przesuwna to ruchoma ściana biegnąca po szynach rozmieszczonych na górnej i dolnej krawędzi tej ścianki, umożliwiających przesuwanie paneli w obszarze pomieszczenia . Systemy ścianek przesuwnych mogą być również stosowane do podziału dużego pomieszczenia na mniejsze.

Siłownik ryglujący

Siłownik ryglujący stosowany jest w celu blokowania okien. W większości przypadków jest to elektryczny napęd liniowy.

Siłownik wrzecionowy

Również: elektrycznie sterowany siłownik wrzecionowy

Siłownik wrzecionowy jest przeznaczony do otwierania i zamykania okien. Ruch odbywa się za pomocą wrzeciona.

Skrzydło bierne

Synonimy: skrzydło dodatkowe

W drzwiach wieloskrzydłowych skrzydło, które może pozostać zamknięte podczas ruchu skrzydła czynnego, nazywane jest skrzydłem biernym lub dodatkowym. Jeśli skrzydło bierne jest otwarte, następuje to zawsze dopiero po otwarciu skrzydła czynnego. Podczas zamykania skrzydło bierne musi zostać zamknięte jako pierwsze.

Skrzydło czynne

Synonimy: skrzydło aktywne, skrzydło główne

W przypadku systemów drzwiowych z wieloma skrzydłami, skrzydło, które jest otwierane jako pierwsze i zamykane jako ostatnie, jest nazywane skrzydłem czynnym (również: skrzydłem aktywnym, skrzydłem głównym). Skrzydło jest zwykle wyposażone w zamek.

Skrzydło drzwiowe

Synonim: skrzydło

Skrzydło drzwiowe jest ruchomą częścią drzwi.

Skrzydło okienne

Skrzydło okienne jest ruchomą częścią okna.

Sterowanie radiowe

Sterowanie radiowe GEZE odnosi się do wszystkich dostępnych pilotów do drzwi automatycznych, które umożliwiają obsługę bezprzewodową drzwi za pomocą pilota.

Strona przeciwzawiasowa

Strona przeciwzawiasowa drzwi jest stroną przeciwną do strony, po której znajdują się zawiasy.

Strona zawiasowa

Strona zawiasowa drzwi jest stroną, po której są zamontowane i widoczne okucia drzwiowe.

Styk komunikatu zwrotnego (również: stycznik przełączania)

Styk komunikatu zwrotnego jest opcjonalnym zestykiem na elektrozaczepie, służącym do określania i przekazywania stanu drzwi (otwarte/zamknięte). Identyfikuje on zestyk pomiędzy elektrozaczepem a zamkiem zapadkowym. Nie ma różnicy między zamknięciem a otwarciem.

System budynku

System budynku GEZE jest systemem zarządzania technologią budowlaną, który optymalnie spełnia wysokie wymagania stawiane budynkom o szczególnych potrzebach w zakresie bezpieczeństwa. Umożliwia zintegrowanie rozwiązań systemowych GEZE dla drzwi, okien i sektora technologii zabezpieczeń z systemem bezpieczeństwa i sterowania budynkiem.

System do otwierania drzwi przesuwnych

Synonim: okucia do drzwi przesuwnych

System do otwierania drzwi przesuwnych to system otwierania drzwi przesuwnych, który składa się z szyny jezdnej, wózka rolkowego, śruby zawieszenia, zawieszenia, prowadnicy podłogowej oraz ogranicznika lub mechanizmu SoftStop, w zależności od potrzeb. System do otwierania drzwi przesuwnych to ogólny termin określający elementy, zazwyczaj wykonane z metalu, które ułatwiają otwieranie i zamykanie drzwi i okien, np. zawiasy i zamki.

System drzwi przesuwnych (automatyczne)

System drzwi przesuwnych jest rozwiązaniem systemowym do automatycznego przesuwania drzwi wieloskrzydłowych.

System drzwi rozwieranych

System drzwi rozwieranych jest rozwiązaniem systemowym, które umożliwia automatyczne otwieranie drzwi rozwieranych wieloskrzydłowych.

System kontroli dostępu

System kontroli dostępu obejmuje różne środki wykorzystywane do kontroli dostępu, np. środki strukturalne, organizacyjne lub dotyczące personelu. Nowoczesne systemy kontroli dostępu coraz częściej wykorzystują dane biometryczne i są powiązane z systemami alarmów włamaniowych.

System otwierający

System otwierający obejmuje wszystkie elementy służące do otwierania okna.

System profili izolowanych termicznie

System profili izolowanych termicznie to system profili, na którym wewnętrzny i zewnętrzny profil aluminiowy są oddzielone plastikową przekładką. Ponieważ tworzywo sztuczne ma mniejszą przewodność cieplną niż aluminium, traci się mniej ciepła, dzięki czemu poprawia się efektywność energetyczna.

Szyna prowadząca

Szyna prowadząca jest stałym uzupełnieniem samozamykacza, który mocuje się do drugiej części drzwi. Jeżeli zamknięcie jest przymocowane do ościeżnicy, ramię pchające jest przymocowane do skrzydła drzwi lub na odwrót. Gdy drzwi są otwarte, wzdłuż szyny przesuwa się kostka ślizgowa.

System ryglujący

System ryglujący odnosi się do wszystkich elementów, które składają się na zamknięcie okna, a także do instalacji, w której połączonych ze sobą jest kilka różnych wkładek bębenkowych i związanych z nimi kluczy.

System ścianek działowych

System ścian działowych składa się z przesuwnych paneli ściennych, za pomocą których można elastycznie dzielić pomieszczenie.

System ścian przesuwanych ręcznie

Synonim: MSW

Ściana przesuwana ręcznie składa się z kilku skrzydeł, które mogą być przesuwane w pozycji otwartej. Zawierają one oś główną, wzdłuż której przesuwane są skrzydła oraz, parking, w którym są umieszczone skrzydłą, gdy system jest otwarty.

System śluz

Synonim: śluzy

System śluz umożliwia sterowanie kolejnością dwóch drzwi w taki sposób, że w danym momencie można otworzyć tylko jedne z nich. Drzwi wewnętrzne zawierają zabezpieczenia niezbędne do odpowiedniej ochrony znajdującego się za nimi pomieszczenia.

System wentylacji

Systemy wentylacji to systemy, w których okna są otwierane ręcznie, a nie automatycznie, np. systemy otwierania naświetli lub okucia rozwierano-uchylne z korbką.

System zarządzania budynkiem (GLT)

System zarządzania budynkiem (GLT) to oprogramowanie służące do monitorowania i kontrolowania budynków. System zarządzania budynkiem obejmuje sieci zasilające wewnątrz budynku, które są wykorzystywane jako sieci funkcjonalne do realizacji różnych zadań systemu automatyzacji budynku.

System zarządzania budynkiem (GMS)

System zarządzania budynkiem (GMS) to system komputerowy, który kontroluje systemy znajdujące się w budynku, np. systemy powiadamiania o niebezpieczeństwie lub urządzenia komunikacyjne, oraz upraszcza ich obsługę i sterowanie. 

Systemy całoszklane

System całoszklany (GGS) stosuje się w przypadku konstrukcji, w których drzwi, skrzydło stałe lub naświetle – składające się z pojedynczej szyby – są wyposażone tylko w ościeżnicę u góry lub u dołu, ale nie po bokach.

Systemy szklane

W GEZE systemy szklane to ogólny termin oznaczający zintegrowane systemy całoszklane, systemy całoszklane i systemy ścianek przesuwanych ręcznie.

Systemy napowietrzania

Systemy napowietrzania służą do kierowania świeżego powietrza z zewnątrz do wnętrza budynku.

Szkło bezpieczne jednowarstwowe

Synonim: ESG

Szkło bezpieczne jednowarstwowe składa się z pojedynczej szyby, która została poddana obróbce cieplnej w specjalnym procesie, aby nadać szkłu zwiększoną odporność na obciążenia i uderzenia.

Szkło ISO

Synonim: szkło izolacyjne

Szkło ISO to krótsza nazwa szkła izolacyjnego. Szkło ISO odnosi się do szkła składającego się z wielu tafli zespolonych, które zapewniają doskonałą izolację cieplną (szkło zespolone). Szkło ISO stało się standardem w budownictwie mieszkaniowym.

Szkło wielowarstwowe klejone

Synonimy: szkło bezpieczne

Szkło wielowarstwowe klejone (LSG) to dwie lub więcej warstw szkła połączonych odporną na rozdarcie i elastyczną folią polimerową. Połączenie to zapewnia ważne cechy bezpieczeństwa, takie jak odporność na zbicie, zmniejszone ryzyko obrażeń spowodowanych odłamkami szkła, ponieważ przylegają one do folii, oraz znacznie lepszą izolację akustyczną.

Szyna prowadząca

Szyna prowadząca jest stałym uzupełnieniem samozamykacza, który mocuje się do drugiej części drzwi. Jeżeli zamknięcie jest przymocowane do ościeżnicy, ramię pchające jest przymocowane do skrzydła drzwi lub na odwrót. Gdy drzwi są otwarte, wzdłuż szyny przesuwa się wpust przesuwny.

Szyna przesuwna z rolkami

Szyna przesuwna z rolkami to okucie przesuwne oparte na szynie jezdnej i wózku rolkowym. Ruch okuć drzwiowych odbywa się za pomocą rolek, które również podtrzymują ciężar drzwi.

Szyna ślizgowa T-Stop

Szyna ślizgowa T-Stop jest szyną ślizgową z elastycznym ogranicznikiem otwarcia. Zawiera materiał tłumiący, do którego dociska wpust przesuwny podczas otwierania, który tłumi proces otwierania drzwi. Szyna ślizgowa sprawia, że odbojniki podłogowe są zbędne.

T

Technika bezpieczeństwa

W GZE dział produktów techniki bezpieczeństwa obejmuje z jednej strony wszystkie produkty, które służą zapewnieniu, że tylko osoby upoważnione mogą wejść do budynku, a z drugiej strony wszystkie produkty, które służą zapewnieniu, że osoby przebywające w budynku mogą bezpiecznie go opuścić w przypadku zagrożenia.

Technika drzwiowa

W GEZE dział produktów techniki drzwiowej obejmuje systemy samozamykaczy, systemy do otwierania drzwi przesuwnych, GEZE ActiveStop i systemy ścian przesuwnych ręcznie.

Tłumienie otwierania

Tłumienie otwierania to element tłumiący, który może być zamontowany w samozamykaczu w celu tłumienia otwierania. Funkcja ta zabezpiecza drzwi przed gwałtownym otwarciem, chroniąc osoby, elementy drzwi, przyległe ściany oraz przedmioty znajdujące się za drzwiami.

Technika wentylacji

Technika wentylacji obejmuje wszystkie rozwiązania mające na celu ręczne lub automatyczne otwieranie i zamykanie okien służących do wietrzenia pomieszczeń w budynku.

Technologia okien

Obszar technologii okien GEZE obejmuje produkty do ręcznej wentylacji budynków, np. otwieracze naświetli, elektryczne napędy okienne i systemy wyciągów oddymiających i usuwających nadmiar ciepła.

Technologia podwójnej cewki

Technologia podwójnej cewki firmy GEZE pozwala na uzyskanie większego zakresu napięć roboczych dla elektrozaczepu w porównaniu ze standardowymi cewkami. Jednocześnie zmniejsza to różnorodność opcji, co prowadzi do obniżenia kosztów magazynowania.

U

Układ rewersyjny

Po odłączeniu zasilania następuje odblokowanie elektrozaczepu rewersyjnego, a w przypadku podania zasilania jest on zablokowany. Awaria zasilania powoduje odblokowanie elektrozaczepu i wyzwolenie odpowiedniej zapadki zamka. Przeciwieństwem elektrozaczepu prądu spoczynkowego jest elektrozaczep na prąd roboczy.

Urządzenia do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła

Synonim: NRWG

Urządzenia do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła (NRWG) zapewniają wyprowadzenie na zewnątrz budynków dymu i gazów powstających podczas pożaru. Zgodnie z normą w skład tych produktów wchodzi zawsze okno wykonane z typowych elementów, wypełnienie i zespół napędowy wykonany z typowych elementów.

Urządzenie do usuwania dymu i ciepła

Synonim: RWA

Urządzenie do usuwania dymu i ciepła tworzy zapobiegawczą ochronę przeciwpożarową poprzez zapewnienie jak najszybszego odprowadzenia dymu z budynku w przypadku pożaru. Kompletny system urządzeń do usuwania dymu i ciepła składa się z pojedynczych dymu i ciepła (RWG), urządzeń oddymiających, elementów sterujących, zasilacza, kabli i doprowadzenia nawiewu.

W

Wentylacja

Synonim: napowietrzanie i odpowietrzanie

Termin wentylacja odnosi się do ukierunkowanego otwierania okien w celu umożliwienia przepływu świeżego powietrza z zewnątrz. Ręczna wentylacja odnosi się do systemów, w których okna są otwierane ręcznie, natomiast automatyczna wentylacja określa systemy obsługiwane przez napędy elektryczne. Wentylacja wiąże się z ukierunkowanym działaniem polegającym na umożliwieniu wypływu powietrza z przestrzeni wewnętrznej i skierowaniu świeżego powietrza z zewnątrz.

Wentylacja grawitacyjna

Synonim: wentylacja swobodna

Wentylacja grawitacyjna odnosi się do wykorzystania naturalnych gradientów ciśnienia generowanych przez wiatr i/lub różnice temperatur pomiędzy powietrzem na zewnątrz i wewnątrz, do celów wentylacyjnych. W tym podejściu nie stosuje się żadnych wentylatorów napędzanych energią elektryczną.

Wiatrołap

Wiatrołap to niewielkie pomieszczenie usytuowane pomiędzy drzwiami zewnętrznymi budynku a dodatkowymi drzwiami wewnętrznymi, które prowadzą do znajdującego się za nim wnętrza. Dzięki temu, że jedne z dwojga drzwi pozostają zawsze zamknięte, zimne powietrze nie może dostać się do wnętrza budynku.

Z

Zabezpieczenie okna

Zabezpieczenie okna służy do minimalizowania niebezpieczeństw związanych z przygnieceniem lub przycięciem przez krawędź automatycznego okna.

Zamek antypaniczny

Zamek antypaniczny to urządzenie, które blokuje drzwi, ale pozwala na ich otwarcie na zewnątrz w każdej chwili. W razie niebezpieczeństwa lub w sytuacji paniki osoby przebywające w budynku mogą dzięki nim bez przeszkód wydostać się na zewnątrz.

Zamek drzwi

Synonim: zamek drzwiowy

Zamek drzwi to element wyposażenia często wymagający użycia klucza, który służy do utrzymywania drzwi w pozycji zamkniętej i zapobiegania ich otwarciu przez osoby nieupoważnione.

Zamek wpuszczany

W odróżnieniu od innych rodzajów zamków, zamki wpuszczane są umieszczane w drzwiach profilowych lub skrzydle drzwi w taki sposób, że na krawędzi zamykającej skrzydła widoczna jest tylko płaska płyta czołowa. Zazwyczaj zamek wpuszczany posiada zapadkę zamka i jeden rygiel.

Zamek przypodłogowy

Zamki przypodłogowe służą do zamykania automatycznych drzwi przesuwnych. Są one instalowane na drzwiach w pobliżu podłogi.

Zamek z blokadą klamki

Zamki z blokadą klamki stosuje się, gdy – w razie zagrożenia – drzwi muszą być otwierane również w kierunku przeciwnym do zwykle używanego. Klamka zewnętrzna do tego rodzaju zamka jest odłączana od mechanizmu ryglującego, podczas gdy funkcja antypaniczna jest aktywowana w kierunku ewakuacji. Po wysłaniu odpowiedniego sygnału z systemu kontroli dostępu klamka zewnętrzna zostaje odłączona na stałe lub na określony czas, tak aby drzwi ewakuacyjne mogły zostać otwarte w kierunku ewakuacji.

Zamek elektromotoryczny

Zamek elektromotoryczny to zamek, który blokuje i odblokowuje się za pomocą silnika elektrycznego.

Zamknięcie dymoszczelne

Zamknięcie dymoszczelne to drzwi, brama lub klapa, która służy do zamykania pomieszczenia i jednocześnie zapobiega rozprzestrzenianiu się dymu.

Zamknięcie przeciwpożarowe

Zamknięcie przeciwpożarowe to ogólny termin określający drzwi, bramy lub klapy, które służą do zamykania pomieszczenia, a jednocześnie zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia i/lub dymu.

Zarządzanie budynkiem

Zarządzanie budynkiem odnosi się do wszystkich usług mających na celu kompleksową eksploatację i zarządzanie budynkami, jak również do związanego z nimi wyposażenia materiałowego i technicznego.

Zawias

Synonim: zawias, odbojnik drzwiowy

Zawias jest częścią drzwi, która łączy skrzydło z ościeżnicą.

Zestaw dla drzwi wejściowych w budynkach mieszkalnych, pakiet dla drzwi do mieszkań

Zestaw dla drzwi wejściowych w budynkach mieszkalnych, pakiet dla drzwi do mieszkań GEZE jest rozwiązaniem bez barier dla drzwi wejściowych do domów prywatnych i budynków mieszkalnych. Składa się z automatycznego napędu drzwi rozwieranych, systemu kontroli dostępu, układu ryglującego oraz wszystkich niezbędnych wiązek i tras kablowych.

Zespół podtrzymania otwarcia

Synonim: urządzenie podtrzymujące otwarcie

Urządzenie podtrzymujące otwarcie jest częścią mechanizmu podtrzymania położenia otwarcia. Urządzenie to umożliwia pozostawienie drzwi przeciwpożarowych/dymoszczelnych otwartych pod określonym lub wybranym kątem do czasu ich elektrycznego zwolnienia.

Zestyk przełączający

Patrz styk komunikatu zwrotnego.

Zintegrowany mechanizm regulacji kolejności zamykania

Zintegrowany mechanizm regulacji kolejności zamykania (ISM) zapewnia prawidłową kolejność zamykania drzwi dwuskrzydłowych. Skrzydło czynne pozostaje w położeniu oczekiwania, podczas gdy skrzydło bierne zamyka się. Po zamknięciu skrzydła biernego zamyka się skrzydło czynne, zapewniając skuteczne zamknięcie całych drzwi.

Zintegrowany system całoszklany

Synonimy: zintegrowany profil systemów całoszklanych

W przypadku zintegrowanych systemów całoszklanych (IGG) system profili jest zintegrowany między co najmniej dwiema szybami, dzięki czemu jego pionowe i poziome elementy pozostają niewidoczne.

Zwora elektromagnetyczna

Zwora elektromagnetyczna jest elementem, który utrzymuje zamknięte drzwi przeciwpożarowe w systemach dróg ewakuacyjnych.