Tematy

Rewolucja energetyczna w sektorze budowlanym

Wiele osób słysząc termin „rewolucja energetyczna” po raz pierwszy myśli o odnawialnych źródłach energii. Ale pojęcie to oznacza jednocześnie zmniejszenie zużycia energii. Budynki mają duży potencjał oszczędności energii, ponieważ odpowiadają za około 35 procent całkowitego zużycia energii w Niemczech. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków, czyli innymi słowy optymalizacja zużycia energii podczas ich użytkowania, jest głównym kluczem do trwałego zmniejszenia zużycia. Efektywność energetyczna ma zatem ogromne znaczenie dla architektów i projektantów, jak również dla zarządców budynków i ich użytkowników.

Celem jest ograniczenie emisji CO2

Ciepłe pomieszczenia zimą, chłód latem, oświetlenie w nocy, szybki transport, obsługa maszyn i urządzeń – w naszym codziennym życiu potrzebujemy dużo energii. Ale energia, którą zużywamy pochodzi głównie z paliw kopalnych, a ich spalanie powoduje emisję CO2. Dziś wiemy, że najprawdopodobniej jest to przyczyną naszych niepokojąco szybkich zmian klimatycznych.

Celem ochrony klimatu w Niemczech jest zatem redukcja emisji CO2 o co najmniej 40 procent do roku 2010 w porównaniu z rokiem 1990 oraz o 80-95 procent do roku 2050. Zasoby budowlane powinny być w tym momencie w dużej mierze neutralne dla klimatu.

Całkowite zapotrzebowanie na energię i straty ciepła

Obrazowanie termowizyjne mówi ekspertom wszystko o stratach ciepła i energii z fasady. Ciemne obszary wykazują niewielkie straty, żółte wskazują na pewne straty, a czerwone oznaczają poważne straty ciepła.

Termiczny obraz fasady: traci się tu bardzo dużo energii! © shutterstock

Sektor budowlany odgrywa kluczową rolę w nowoczesnej polityce energetycznej Niemiec: ponad jedna trzecia całkowitej energii końcowej zużywanej przez budynki jest obecnie wykorzystywana do produkcji ciepłej wody, ogrzewania i chłodzenia, wentylacji i oświetlenia. Często duża część ciepła w pomieszczeniu odprowadzana jest przez ściany, okna, dachy, drzwi lub podłogi.

Standardem w całej UE powinny stać się w przyszłości domy pasywne i domy o niemal zerowym zużyciu energii. Wspiera to zmienione rozporządzenie UE w sprawie ogólnej charakterystyki energetycznej budynków. Początkowo będzie ono miało zastosowanie tylko do nowych budynków, ale do 2050 r. wszystkie budynki powinny być neutralne dla klimatu. Z jednej strony, należy znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia podczas budowy i remontu. Z drugiej strony, należy znacznie zwiększyć udział energii odnawialnych wykorzystywanych do pokrycia pozostałego zapotrzebowania.

Wysokie zapotrzebowanie na energię w związku z przepisami i dyrektywami dotyczącymi budynków

Rozporządzenie UE zostało wdrożone w Niemczech poprzez ustawę o oszczędzaniu energii (EnEG), rozporządzenie o oszczędzaniu energii (EnEV) oraz ustawę o odnawialnych źródłach energii (EEWärmeG). W 2018 roku celem było włączenie wszystkich tych przepisów do nowej ustawy o energii w budynkach (GEG). Przepisy ustawowe i wykonawcze określają wartości progowe związane z energią oraz świadectwa energetyczne dla nowych i istniejących budynków. Celem jest utrzymanie niskiego zapotrzebowania budynków na energię pierwotną. Stratom energii z budynków należy od samego początku zapobiegać, na ile to możliwe, poprzez zastosowanie izolacji konstrukcyjnej – w szczególności poprzez zainstalowanie dobrej izolacji, dobrych okien i unikanie mostków termicznych. Pozostałe zapotrzebowanie na energię będzie w coraz większym stopniu pokrywane przez odnawialne źródła energii.

Wysoce komfortowe środowisko pracy i życia, które jest również bardzo wydajne energetycznie, można osiągnąć tylko poprzez inteligentne sterowanie ogrzewaniem, ciepłą wodą, oświetleniem i techniką wentylacji. Takie sterowanie musi być dostosowane do konstrukcji budynku oraz do zachowań użytkowników. W idealnej sytuacji, cyfryzacja i automatyzacja będą oznaczać dostosowanie budynków do zmieniających się warunków, jak również do liczby osób w budynku i warunków pogodowych.

Produkty GEZE do energooszczędnych budynków

Integracyjne rozwiązania, które koncentrują się na efektywności energetycznej drzwi, okien i technologii bezpieczeństwa, sprytnie łączą komfort i bezpieczeństwo z efektywnością energetyczną. Wielozadaniowe sieci zapewniają również nowe możliwości w zakresie energooszczędnego zarządzania budynkami. GEZE przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej poprzez zastosowanie różnorodnych rozwiązań i produktów:

  • naturalne przewietrzanie i wentylacja budynków oraz kontrola temperatury w poszczególnych pomieszczeniach za pomocą zautomatyzowanych systemów okiennych
  • automatyczne otwieranie i niezawodne zamykanie drzwi
  • inteligentny system automatyzacji budynku GEZE Cockpit do inteligentnej integracji drzwi, okien i technologii bezpieczeństwa w systemie zarządzania budynkiem. Przykładem może być automatyczne ustawienie szerokości otwarcia drzwi na podstawie temperatury zewnętrznej w połączeniu z czujnikami temperatury i systemami grzewczymi lub otwieranie i zamykanie okien w odpowiedzi na wartość temperatury.

Oszczędność energii dzięki naturalnej wentylacji

Znaczną ilość energii i zasobów oszczędza się poprzez naturalną wentylację budynków. Oznacza to brak konieczności stosowania systemów klimatyzacji. Systemy klimatyzacji mechanicznej potrzebują dużej ilości energii. Oprócz tego, że wymagają dużo miejsca w budynku, co powoduje utratę powierzchni, wysokie koszty inwestycji, utrzymania i eksploatacji sprawiają, że takie systemy nie są opłacalne. Z drugiej strony, monitorowana wentylacja naturalna jest znacznie korzystniejsza. Energooszczędne, przyjazne dla środowiska przewietrzanie i wentylacja można osiągnąć dzięki „inteligentnym” napędom i sterownikom GEZE do okien fasadowych i dachowych, które otwierają i zamykają je w sposób kontrolowany, przy minimalnym zużyciu energii potrzebnej do uruchomienia napędu elektrycznego.

Komfortowe sterowanie budynkiem

Technologia GEZE umożliwia zorientowane na potrzeby sterowanie elementami fasady, zarówno drzwiami, jak i oknami. Każdym oknem można sterować indywidualnie. Czujniki temperatury i CO2, zegary sterujące oraz czujniki wiatru i deszczu zapewniają automatyczne otwieranie i zamykanie okien. Nowy system automatyzacji budynków GEZE Cockpit umożliwia centralną wizualizację, sterowanie i monitorowanie zautomatyzowanych drzwi i okien.

Dla GEZE zrównoważony rozwój jest kluczową kwestią na przyszłość i dotyczy nas wszystkich.

Brigitte Vöster-Alber, członek zarządu GEZE GmbH
System certyfikacji Niemieckiego Stowarzyszenia Budownictwa Zrównoważonego (DGNB) ocenia poziom zrównoważenia budynków.

System certyfikacji Niemieckiego Stowarzyszenia Budownictwa Zrównoważonego (DGNB) ocenia poziom zrównoważenia budynków.

Więcej niż efektywność energetyczna: zrównoważone budownictwo (Green Building)

Poprzez swoje produkty, GEZE wspiera również zrównoważone budownictwo, znane jako „Green Building”. Green Building oznacza nowoczesne, zrównoważone, świadome ekologicznie i pomagające oszczędzać zasoby budownictwo oraz renowację budynków w harmonii z ludźmi i przyrodą. Budynki te charakteryzują się zatem wysoką efektywnością wykorzystania zasobów w zakresie energii, wody i materiałów. Jednocześnie zmniejsza się również szkodliwy wpływ na zdrowie i środowisko. Podstawowym aspektem zrównoważonego rozwoju jest, na ile to możliwe, śledzenie całego cyklu życia budynku: począwszy od opracowania projektu, poprzez planowanie i budowę, aż do eksploatacji, konserwacji i demontażu. W 2007 r. Niemcy wprowadziły w tym celu oznaczenie: certyfikat Niemieckiego Stowarzyszenia Budownictwa Zrównoważonego (DGNB).

Około 120 budynków otrzymało już certyfikat lub wstępny certyfikat DGNB. Należy do nich budynek Niemieckiej Federalnej Agencji Ochrony Środowiska (UBA) w Dessau, który ze względu na swoją wysoką jakość we wszystkich aspektach zrównoważonego budownictwa jest federalnym projektem wzorcowym; jest on również jednym z najbardziej ekonomicznych budynków administracyjnych w Niemczech. Firma GEZE dostarczyła technikę drzwiową.

Więcej o Green Building

Więcej na temat renowacji budynków

Więcej o regulacji klimatu wewnętrznego

Informacje o efektywności energetycznej

Planowanie zoptymalizowane pod względem energetycznym

GEZE oferuje wsparcie już we wczesnych fazach projektowania budynków i oferuje energooszczędne koncepcje i rozwiązania. Rozwiązania GEZE umożliwiają również efektywną oszczędność energii w przypadku modernizacji istniejących budynków.

Nowe drogi do automatyzacji budynków z GEZE Cockpit

Unikalne połączenie techniki okiennej i drzwiowej w sieć poprzez GEZE Cockpit z inteligentnym oprogramowaniem i otwartymi interfejsami umożliwia integrację techniki GEZE z systemem automatyzacji budynku, a także oferuje projektantom i użytkownikom nowe możliwości w zakresie automatyzacji budynku.

Dowiedz się więcej o GEZE Cockpit

Rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb

W zależności od scenariusza zastosowania, poszczególne rozwiązania oferowane są z różnymi pakietami usług i odpowiadającymi im komponentami sprzętowymi i programowymi oraz usługami towarzyszącymi dla efektywnego energetycznie budynku.

Produkty z deklaracją środowiskową EPD

Kilka produktów GEZE, w tym seria samozamykaczy TS 4000 i TS 5000, posiada deklarację środowiskową EPD (Environmental Product Declaration). EPD tworzy bazę danych informacji, które można wykorzystać do ekologicznej oceny budynków i służy jako element wspierający ogólną ocenę efektywności środowiskowej budynku.

Koncepcje usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb

Oprócz strukturalnej realizacji opracowanych rozwiązań, oferujemy również dostosowane do potrzeb klienta koncepcje usług dla każdego budynku, z regularną konserwacją zapewniającą utrzymanie funkcjonalności, bezpieczeństwa eksploatacji i wartości systemów energooszczędnych. Nie tylko zapewniają one operatorom korzyści finansowe w zakresie kosztów operacyjnych budynków, ale także wspierają ich w szczególności w zakresie odpowiedzialności operacyjnej.

Efektywność w obsłudze budynków

GEZE Cockpit pozwala użytkownikom na sterowanie i monitorowanie stanu drzwi, okien, systemów usuwania dymu i ciepła oraz dróg ewakuacyjnych z każdego miejsca i o każdej porze za pomocą dowolnego urządzenia posiadającego protokół IP. W ten sposób GEZE zapewnia komfort, bezpieczeństwo i efektywność w zarządzaniu budynkiem.

Dowiedz się więcej o GEZE Cockpit